Dyplomowanie

Treść (rozbudowana)
Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym
Inicjacja procesu dyplomowania - antyplagiat JSA
Image
Doktoranci

 

 •   Po zatwierdzeniu pracy przez Promotora, w celu uruchomienia procesu dyplomowania, Student korzystając
  z systemu Uczelnianej Poczty Elektronicznej (UPE), przesyła wiadomość o tytule „URPPD”, na adres mailowy w1urppd@info.p.lodz.pl zawierającą informacje:
 1. Imię i nazwisko, numer albumu.
 2. Typ pracy dyplomowej (inżynierska lub magisterska, indywidualna lub zespołowa; w przypadku pracy zespołowej także numery albumów pozostałych autorów pracy).
 3. Temat pracy w wersji polskiej oraz angielskiej (Times New Roman, wielkość 11 pkt., czcionka pogrubiona, kolor czarny — Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów).
 4. Imię i nazwisko głównego Promotora.
 • Po zatwierdzeniu danych Student, na swój adres e-mail w UPE otrzymuje wiadomości o zainicjowaniu przez Dziekanat procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym. Wiadomość zawiera link prowadzący do Panelu dyplomanta. Student może uzyskać dostęp do Panelu dyplomanta bezpośrednio, korzystając 
  z otrzymanego linku lub poprzez moduł WebDziekanat w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu dyplomanta jest chroniony przez Centralny System Uwierzytelniania Politechniki Łódzkiej.
 • Po otrzymaniu na swój adres e-mail w UPE wiadomości o zainicjowaniu procesu obsługi pracy dyplomowej Student wypełnia formularz elektroniczny w Panelu dyplomanta zgodnie z przepisami i procedurami zawartymi w aktualnych Zarządzeniach i Komunikatach Rektora Politechniki Łódzkiej.
 • Po wypełnieniu elektronicznego formularza oraz zamieszczeniu pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
  w Panelu dyplomanta Student blokuje możliwość edycji i zakańcza wprowadzanie danych.
 • Informacja o możliwości wysłania pliku do sprawdzenia przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) trafia do Promotora.
 • Po zakończeniu sprawdzania pracy dyplomowej w JSA Promotor wypełnia odpowiednie pola elektronicznego formularza w JSA i akceptuje raport, po czym zatwierdza badanie w Panelu promotora.
Składanie dokumentów
Image
biret

Po uzyskaniu ostatniego wpisu w karcie ocen, student składa u Promotora jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej, dwustronnie zadrukowany w kolorze, w miękkiej oprawie wraz z tożsamą z wersją papierową elektroniczną wersję pracy na płycie CD lub DVD, w okładce foliowej lub papierowej, opisaną niezmywalnym flamastrem w następujący sposób: imię i nazwisko Studenta, numer albumu, numer tematu pracy.

Po uzyskaniu ostatniego wpisu w karcie ocen, student składa w Dziekanacie komplet dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • Oświadczenie o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów PŁ wygenerowane ze strony Biura Karier PŁ.
 • Podanie do Prodziekana ds. studenckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego pobrane z Panelu Dyplomanta, uzupełnione o wymaganą opinię i podpis Promotora
 • Załączniki nr 1, 2 i 3 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej pobrane z Panelu Dyplomanta.
 • Raport ogólny i załącznik nr 4 (lub raport szczegółowy i załącznik nr 5 - tylko w przypadku nieuprawnionych zapożyczeń) do Procedury antyplagiatowej.
 • Opinia Promotora pracy dyplomowej.
 • Załącznik nr 6 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej (dotyczy tylko pracy zawierającej informacje podlegające ochronie na podst. przepisów o ochronie informacji niejawnych, która nie podlega sprawdzeniu w JSA, §2, ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 16/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019).

Student składa do Dziekanatu w razie potrzeby:

 • Podanie o umieszczenie w suplemencie  dodatkowych osiągnięć z załączeniem potwierdzenia ich osiągnięcia, takich jak:

– wolontariat,

– działalność w kole naukowym,

– reprezentowanie uczelni lub wydziału,

– udział w konkursach i olimpiadach,

– opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach,

– czynny udział w konferencjach naukowych.

Egzamin dyplomowy
Image
Nauka

 

Składy Komisji Egzaminu DyplomowegoKomisje | Wydział Mechaniczny - Politechnika Łódzka (lodz.pl)
Obowiązki  Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej

 • Sekretarz odbiera z Dziekanatu komplet dokumentów oraz egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej.
 • W porozumieniu z Przewodniczącym Egzaminu Dyplomowego, pozostałymi członkami i uczestnikami egzaminu ustala miejsce, godzinę i kolejność egzaminów oraz przekazuje agendę członkom i uczestnikom egzaminu (w tym studentom) nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.
Odbiór dyplomu/zaświadczenia absolwenckiego
Image
biret

Odbioru dyplomu dokonuje się w  Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29

https://p.lodz.pl/studenci/dokumenty/dyplomy

Zaświadczenie absolwenckie można odebrać w Dziekanacie, p. Malwina Łuczak
tel. 42 631 22 00, e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

Informacje dodatkowe
Image
biret

Zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-4.

Informacje dla promotora i recenzenta

Obowiązki Promotora

 • Po otrzymaniu pracy dyplomowej od Studenta oraz otrzymaniu na swój adres e-mail w UPE wiadomości
  o zakończeniu wprowadzania danych przez dyplomanta Promotor sprawdza poprawność wypełnionego formularza elektronicznego w Panelu promotora zgodnie z przepisami i procedurami zawartymi w aktualnych Zarządzeniach
  i Komunikatach Rektora Politechniki Łódzkiej (patrz OBOWIĄZUJĄCE ZARZĄDZENIA/REGULAMINY). Po stwierdzeniu poprawności zawartych danych Promotor wysyła plik pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA.
 • Po otrzymaniu na swój adres e-mail w UPE wiadomości o wykonaniu badania w JSA Promotor pobiera raport ogólny (lub szczegółowy zgodnie z Procedurą Antyplagiatową) z Panelu promotora i dokonuje analizy wyniku pod kątem występowania w pracy dyplomowej nieuprawnionych zapożyczeń. Po dokonaniu analizy Promotor w Panelu promotora podejmuje i wprowadza decyzję o akceptacji raportu, która oznacza zakończenie badania.
 • Po zakończeniu badania w JSA Promotor wypełnia raport ogólny i załącznik nr 4 (lub raport szczegółowy
  i załącznik nr 5 w przypadku nieuprawnionych zapożyczeń) do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.
 • Promotor wypełnia dostarczone przez Studenta podanie do Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, jednocześnie dokonując zaliczenia Studentowi pracy dyplomowej w systemie https://ztn.p.lodz.pl/
 • Promotor przygotowuje opinię pracy dyplomowej Studenta.
 • Po otrzymaniu na swój adres e-mail w UPE wiadomości o wyznaczeniu Recenzenta pracy dyplomowej Promotor przekazuje Recenzentowi egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD dostarczonych od Studenta.

Obowiązki  Recenzenta

 • Po otrzymaniu na swój adres e-mail w UPE wiadomości o wyznaczeniu Recenzenta pracy dyplomowej oraz otrzymaniu od Promotora egzemplarza pracy dyplomowej w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD, Recenzent przygotowuję recenzję pracy dyplomowej Studenta.
 • Recenzent dostarcza do Dziekanatu recenzję oraz egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD.

- wzór ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wyłączenia pracy ze sprawdzenia przez JSA

Druki do pobrania dla studenta/absolwenta