Dyplomowanie

Treść (rozbudowana)
Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym

Dla prac rozpoczętych do semestru zimowego  roku akademickiego 2022/2023 włącznie

 

Dla prac rozpoczynanych od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023

 ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM od22_23L.docx

0
Tematy prac dyplomowych
Image
Grafika przedstawiająca książki w bibliotece i leżącym na nich biretem

 

Zgłaszanie i zatwierdzanie tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz ich wybieranie przez studentów realizowane jest na portalu WIKAMP w ramach przedmiotu:

Dostęp do niniejszego przedmiotu zostaje nadany studentom będącym na semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy najpóźniej w 4 tygodniu jego trwania.

Ewentualny brak dostępu do przedmiotu ww. terminie prosimy zgłaszać na adres: vdeanmech.education@adm.p.lodz.pl

Studia I stopnia

 • Mechanika i Budowa Maszyn

Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2022/2023
Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr letni 2021/2022

Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2021/2022

Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr letni 2020/2021

 • Automatyka i Robotyka

Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2022/2023
Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2021/22

 • Inżynieria Materiałowa

​​​​​Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2022/2023
Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2021/2022

 • Energetyka

Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2022/2023
Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2021/2022

 • Transport

​​​Tematy prac dyplomowych inżynierskich na semestr zimowy 2021/2022

Studia II stopnia

 • Mechanika i Budowa Maszyn

Tematy prac dyplomowych magisterskich na semestr zimowy 2022/2023
Tematy prac dyplomowych magisterskich na semestr zimowy 2021/2022
Tematy prac dyplomowych magisterskich na semestr letni 2021/2022

Tematy prac dyplomowych magisterskich na semestr letni 2020/2021

 • Automatyka i Robotyka

Tematy prac dyplomowych magisterskich na semestr letni 2021/2022
Tematy prac dyplomowych magisterskich na semestr letni 2020/2021

 • Inżynieria produkcji

 

 

0
Praca dyplomowa
Image
Praca dyplomowa

Dla prac rozpoczynanych od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023

Od semestru letniego 2022/2023 wszystkie kwestie formalne związane z Pracą dyplomową reguluje  Zarządzenie Nr 75/2022 Rektora PŁ z dnia 22.12. 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej.

Podczas przygotowywania pracy dyplomowej należy zwrócić szczególnie uwagę na następujące aspekty, które reguluje wyżej przywołane Zarządzenia: 

 • wzór strony tytułowej (Załącznik nr 11):

  Do pobrania - dla prac realizowanych w ramach Jednostek Wydziału Mechanicznego 

  Do pobrania - dla prac realizowanych poza Wydziałem Mechanicznym 

  • wymogi formalno-edycyjne pisania pracy dyplomowej (Załącznik nr 10)::

Do pobrania

 • Wymogi merytoryczne pisania pracy dyplomowej dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia określone są przez właściwe Rady Kierunku Studiów w karcie przedmiotu dla pracy dyplomowej, zamieszczonej na stronie www: programy.p.lodz.pl.

Dla prac dyplomowych objętych klauzulą poufności, oprócz zapisów przywołanego powyżej Regulaminu stosuje się postanowienia Zarządzenia Nr 17/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie procedury obejmowania statusem poufności prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

Dla prac rozpoczętych do semestru zimowego  roku akademickiego 2022/2023 włącznie

Wymagania stawiane pracom dyplomowym - zał.1

Wzór strony tytułowej inż. - zał.2

Wzór strony tytułowej mgr - zał.3

 

Repozytorium Politechniki Łódzkiej -  Przygotowanie redakcyjne pracy dyplomowej

Redagowanie pracy dyplomowej - Biblioteka Politechniki Łódzkiej | Redagowanie pracy dyplomowej (lodz.pl)

0
Składanie dokumentów
Image
biret

 

0
Egzamin dyplomowy
Image
Grafika przedstawiająca dyplom, biret i list gratulacyjny leżący na stole

Egzaminy Dyplomowe

Składy Komisji Egzaminu DyplomowegoKomisje | Wydział Mechaniczny - Politechnika Łódzka (lodz.pl)
Obowiązki  Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej

 • Sekretarz odbiera z Dziekanatu komplet dokumentów oraz egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej.
 • W porozumieniu z Przewodniczącym Egzaminu Dyplomowego, pozostałymi członkami i uczestnikami egzaminu ustala miejsce, godzinę i kolejność egzaminów oraz przekazuje agendę członkom i uczestnikom egzaminu (w tym studentom) nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.
0
Odbiór dyplomu/zaświadczenia absolwenckiego
Image
Czarny biret

- Odbioru dyplomu dokonuje się w  Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29  https://p.lodz.pl/studenci/dokumenty/dyplomy

- Zaświadczenie absolwenckie można odebrać w Dziekanacie.

- Zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-4.

- Politechnika Łódzka nie wysyła dyplomów i suplementów za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz skanów tych dokumentów drogą elektroniczną (par.7, pkt.4 Zarządzenia Nr 62/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej)

Istnieje jedynie możliwość upoważnienia osoby wskazanej przez dyplomanta do odbioru dyplomu i suplementu.

0

Strona dziala - zabbix