Rady Kierunków Studiów

Do zadań Rady Kierunku Studiów oraz jej przewodniczącego zgodnie z §4  Zarządzenia Nr 10/2019 Rektora PŁ  należy: 

Do zadań Rady Kierunku Studiów należy:

1)    analiza trendów i potrzeb w zakresie kształcenia na danym kierunku studiów;

2)    przygotowanie i doskonalenie koncepcji kierunku studiów;

3)    współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych na temat programu studiów oraz poziomu przygotowania zawodowego absolwentów;

4)    opracowanie projektu programu studiów dla danego kierunku studiów oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów;

5)    opiniowanie projektów programów studiów podyplomowych przypisanych do danego kierunku studiów;

6)    współpraca z kierownikami jednostek organizujących lub współrealizujących kształcenie na danym kierunku studiów w zakresie organizacji i doskonalenia programów studiów;

7)    współpraca z Radą Programową IFE w zakresie opracowywania projektu programu studiów dla kierunku realizowanego w ramach IFE oraz przestrzeganie zapisów uchwał podjętych przez Radę Programową IFE;

8)    analiza danych dotyczących kształcenia na danym kierunku studiów obejmująca:

a)    badanie zgodności merytorycznej treści kart przedmiotów/sylabusów z programem studiów, w szczególności w zakresie:

-      osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się (wraz z metodami weryfikacji, kryteriami oceny oraz sposobem ustalania ocen końcowych),

-      właściwego zbilansowania pracy studenta względem punktów ECTS,

-      wymagań stawianych studentom (wymagania wstępne, terminy i formy zaliczeń/egzaminów),

b)    wyniki rekrutacji, w tym profil kandydatów,

c)    wyniki ankietyzacji i hospitacji,

d)    badania losów absolwentów, we współpracy z Biurem Karier,

e)    realizację studenckich praktyk zawodowych,

f)    obsadę zajęć pod kątem przygotowania merytorycznego kadry prowadzącej zajęcia (w tym rozwój kompetencji dydaktycznych),

g)    infrastrukturę wykorzystywaną w procesie kształcenia;

9)    nadzór merytoryczny nad procesem dyplomowania (w tym opiniowanie kandydatów na promotorów oraz tematów i zakresów prac dyplomowych);

10)  nadzór merytoryczny nad egzaminem kompetencyjnym (w tym zatwierdzanie zestawów egzaminacyjnych);

11)  promowanie nowych/aktywnych metod kształcenia i zachęcanie do ich wykorzystywania w procesie dydaktycznym;

12)  wprowadzanie zmian i modyfikacji w programach studiów, mających na celu poprawę jakości kształcenia lub wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych analiz;

13)  udział w postępowaniach w sprawie potwierdzania efektów uczenia się;

14)  opiniowanie wniosków w sprawie nostryfikacji dyplomów;

15)  przygotowanie do zatwierdzenia prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia corocznego raportu jakości kształcenia dla kierunku studiów;

16)  przygotowywanie raportów na potrzeby akredytacji;

17)  przygotowanie informacji na potrzeby rekrutacji i promocji;

18)  rozwój internacjonalizacji kształcenia.

2.    Przewodniczący Rady Kierunku Studiów odpowiada za:

1)    organizowanie pracy i przewodniczenie spotkaniom Rady;

2)    zatwierdzanie uchwał Rady oraz opracowanej dokumentacji dotyczącej programów studiów, w tym studiów podyplomowych;

3)    komunikowanie się z władzami wydziału oraz jednostkami administracji centralnej w zakresie tworzenia, organizacji i doskonalenia programów studiów;

4)    terminowe przygotowanie rocznych raportów jakości kształcenia na danym kierunku studiów;

5)    terminowe przygotowanie raportów na potrzeby akredytacji oraz udział w spotkaniach zespołów oceniających;

6)    zgłaszanie dziekanowi wydziału wszelkich trudności związanych z właściwą realizacją kształcenia na danym kierunku studiów oraz inicjatyw doskonalących kształcenie;

7)    inicjowanie działań naprawczych związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów;

8)    publikowanie informacji na temat jakości kształcenia na danym kierunku studiów na stronie internetowej wydziału/jednostki ogólnouczelnianej obsługującej dydaktykę.”

W związku z powyższym wszelkie uwagi/sugestie względem programu studiów prosimy kierować bezpośrednio do Przewodniczących Rad Kierunków.

Treść (rozbudowana)
Rada kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechanical Engineering, Master in Mechanical Engineering
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni
Członkowie:
1. dr inż. Marek Balcerzak
2. dr inż. Anna Jach - sekretarz
3. dr inż. Rafał Kaczorowski
4. dr inż. Norbert Kępczak
5. dr inż. Michał Lipian
6. dr inż. Grzegorz Mitukiewicz
7. dr hab. inż. Wojciech Stachurski, prof. uczelni
8. dr inż. Jacek Świniarski
9. przedstawiciel studentów: Marta Szczepaniak
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni
Rada kierunku studiów: Automatyka i Robotyka
Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski (W1)
Członkowie:
1. dr inż. Marek Balcerzak
2. dr inż. Łukasz Frącczak
3. dr inż. Agnieszka Kobierska - sekretarz
4. dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. uczelni (W2)
5. dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni
6. dr hab. inż. Wojciech Stachurski, prof. uczelni
7. dr inż. Paweł Żak
8. przedstawiciel studentów: Krzysztof Bortnowski
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni
Rada kierunków studiów: Energetyka - I stopień / Zrównoważone technologie energetyczne - II stopień
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Aleksander Olczyk, prof. uczelni (W1)
Członkowie:
1. prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski (W2)
2. dr hab. inż. Paweł Rózga (W2)
3. dr hab. inż. Krzysztof Sobczak (W1)
4. dr Tomasz Wajman (W1) - sekretarz
5. dr inż. Janusz Buchta (W2)
6. dr inż. Bartłomiej Januszewicz (W1)
7. dr inż. Tomasz Kotlicki (W2)
8. przedstawiciel studentów: Kajetan Ludwiszczak
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Krzysztof Sobczak
Rada kierunku studiów: Future Mobility
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni (W1)
Członkowie:
1. dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. uczelni (W7)
2. dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz
3. dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni
4. dr inż. Krzysztof Surmiński
5. dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni (W2)
6. przedstawiciel studentów: Jakub Tobiś
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni
Rada kierunku studiów: Inżynieria Materiałowa
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni (W1)
Członkowie:
1. dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni
2. dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk
3. prof. dr hab. inż. Marek Kozicki (W4)
4. dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
5. dr inż. Michał Puchalski, prof. uczelni (W4)
6. dr hab. inż. Anna Sobczyk-Guzenda, prof. uczelni
7. przedstawiciel studentów: Jakub Jagiełło
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
Rada kierunku studiów: Inżynieria Produkcji
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. uczelni
Członkowie:
1. dr Dorota Bartochowska
2. dr inż. Ryszard Dębkowski
3. dr inż. Rafał Kaczorowski - sekretarz
4. dr inż. Sebastian Lipa
5. dr hab. inż. Bogusław Pisarek, prof. uczelni
6. przedstawiciel studentów: Tomasz Boryca
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Bogusław Pisarek, prof. uczelni
Rada kierunku studiów: Transport
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni (W1)
Członkowie:
1. dr hab. inż. Sławomir Barański (W2)
2. dr inż. Piotr Błaszczyk (W2)
3. dr inż. Adam Gołaszewski (W1)
4. dr inż. Mariusz Smoczyński (W1)
5. dr inż. Tomasz Szydłowski (W1) – sekretarz
6. dr inż. Sławomir Halusiak (W1)
6. przedstawiciel studentów: Ewa Matuszewska (W2)
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr inż. Piotr Błaszczyk (W2)
Rada kierunków studiów: Business and Technology - I stopień/ Gestion et Technologie - I stopień/ Master of Operations Management - II stopień
Przewodniczący:
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni (W1)
Członkowie:
1. dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni (W1)
2. dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. uczelni (W1)
3. dr hab. inż. Dariusz Siudak, prof. uczelni (W8)
4. dr inż. Paweł Just (W1)
5. dr inż. Rafał Kaczorowski (W1)
6. dr inż. Przemysław Pomykalski (W8)
7. dr inż. Piotr Zgórniak (W1)
8. mgr inż. Klaudia Hillebrandt – Szymańska (W1) pełnomocnik ds. praktyk
9. mgr inż. Jakub Statucki (W1)
10. mgr Joanna Olejnik (CWM)
11. Maria Rozpara studentka kierunku Gestion et Technologie
Koordynator wymiany międzynarodowej :
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni (W1)
dr inż. Paweł Just (W1)

Strona dziala - zabbix