Rady Kierunków Studiów

Do zadań Rady Kierunku Studiów zgodnie z §4  Zarządzenia Nr 10/2019 Rektora PŁ  należy: 

 1. Przygotowanie i doskonalenie koncepcji kierunku studiów. 
 2. Opracowanie projektu programu studiów dla kierunku oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów. 
 3. Współpraca z jednostkami ogólnouczelnianymi realizującymi część programu kształcenia. 
 4. Współpraca z Radą Programową IFE w zakresie opracowywania projektu programu studiów dla kierunku realizowanego w ramach IFE oraz realizowanie uchwał podjętych przez Radę Programową IFE. 
 5. Analiza trendów i potrzeb w zakresie kształcenia na danym kierunku. 
 6. Doskonalenie programu studiów oraz jakości kształcenia na kierunku, w tym analiza wyników ankietyzacji i hospitacji. 
 7. Stymulowanie wykorzystywania w programie studiów nowych/kreatywnych metod kształcenia. 
 8. Opiniowanie kandydatów na promotorów i tematów prac dyplomowych. 
 9. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym: 
  1. uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych na temat programu studiów oraz poziomu przygotowania zawodowego absolwentów; 
  2. współdziałanie przy organizacji praktyk i staży. 
 10. Przygotowanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia corocznego raportu jakości kształcenia dla kierunku studiów. 
 11. Przygotowywanie raportów na potrzeby akredytacji. 
 12. Nadzór merytoryczny nad procesem dyplomowania. 
 13. Internacjonalizacja w zakresie kształcenia. 
 14. Organizacja i nadzór mentoringu na drugim stopniu studiów. 
 15. Przygotowanie informacji na potrzeby rekrutacji i promocji. 

W związku z powyższym wszelkie uwagi/sugestie względem programu studiów prosimy kierować bezpośrednio do Przewodniczących Rad Kierunków.

Treść (rozbudowana)
Rada kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechanical Engineering, Advanced Mechanical Engineering
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni
Członkowie:
1. dr inż. Marek Balcerzak
2. dr inż. Anna Jach - sekretarz
3. dr inż. Rafał Kaczorowski
4. dr inż. Norbert Kępczak
5. dr inż. Michał Lipian
6. dr inż. Grzegorz Mitukiewicz
7. dr hab. inż. Wojciech Stachurski, prof. uczelni
8. dr inż. Jacek Świniarski
9. przedstawiciel studentów: Marta Szczepaniak
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni
Rada kierunków studiów: Automatyka i Robotyka, Automatyka i sterowanie robotów
Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski (W1)
Członkowie:
1. dr inż. Marek Balcerzak
2. dr inż. Łukasz Frącczak
3. dr inż. Agnieszka Kobierska - sekretarz
4. dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. uczelni (W2)
5. dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni
6. dr hab. inż. Wojciech Stachurski, prof. uczelni
7. dr inż. Paweł Żak
8. przedstawiciel studentów: Krzysztof Bortnowski
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni
Rada kierunku studiów: Energetyka
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Aleksander Olczyk, prof. uczelni
Członkowie:
1. prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski (W2)
2. dr hab. inż. Paweł Rózga (W2)
3. dr hab. inż. Krzysztof Sobczak
4. dr Tomasz Wajman - sekretarz
5. dr inż. Janusz Buchta
6. przedstawiciel studentów: Kajetan Ludwiszczak
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Krzysztof Sobczak
Rada kierunku studiów: Future Mobility
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni (W1)
Członkowie:
1. dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. uczelni (W7)
2. dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz
3. dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni
4. dr inż. Krzysztof Surmiński
5. dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni (W2)
6. przedstawiciel studentów: Jakub Tobiś
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni
Rada kierunku studiów: Inżynieria Materiałowa
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni (W1)
Członkowie:
1. dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni
2. dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk
3. prof. dr hab. inż. Marek Kozicki (W4)
4. dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
5. dr inż. Michał Puchalski, prof. uczelni (W4)
6. dr hab. inż. Anna Sobczyk-Guzenda, prof. uczelni
7. przedstawiciel studentów: Jakub Jagiełło
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
Rada kierunku studiów: Inżynieria Produkcji
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. uczelni
Członkowie:
1. dr Dorota Bartochowska
2. dr inż. Ryszard Dębkowski
3. dr inż. Rafał Kaczorowski - sekretarz
4. dr inż. Sebastian Lipa
5. dr hab. inż. Bogusław Pisarek, prof. uczelni
6. przedstawiciel studentów: Tomasz Boryca
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr hab. inż. Bogusław Pisarek, prof. uczelni
Rada kierunków studiów: Transport
Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni (W1)
Członkowie:
1. dr hab. inż. Sławomir Barański (W2)
2. dr inż. Piotr Błaszczyk (W2)
3. dr inż. Adam Gołaszewski
4. dr inż. Mariusz Smoczyński
5. dr inż. Tomasz Szydłowski – sekretarz
6. przedstawiciel studentów: Ewa Matuszewska
Koordynator wymiany międzynarodowej
dr inż. Piotr Błaszczyk (W2)