Studenci I roku (studia I i II stopnia)

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i wykonanie opisanych czynności, poprzedzających dołączenie do grona studentów naszej uczelni i rozpoczęcie studiów.

 • Informujemy, że od 1.09.2022 r. wszelkie wnioski i podania kierowane do dziekanatu (właściwego Prodziekana, Prorektora) należy generować za pośrednictwem webdziekanatu z zakładki: podania i wnioski.
 • Wnioski nie zawierające właściwego kodu kreskowego złożone w innej formie, nie będą przyjmowane przez pracowników uczelni.
 • Studenci II stopnia - Oryginał dyplomu i ksero suplementu należy dostarczyć do Dziekanatu  Wydziału Mechanicznego (pok. 209) w ciągu 30 dni od zdania egzaminu dyplomowego (dotyczy osób, które złożyły w rekrutacji zaświadczenie o ukończeniu studiów).
Treść (rozbudowana)
Inauguracja roku akademickiego
Image
Inauguracja

 Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2023/2024 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
odbędzie się

30 września 2023 roku (sobota) o godz. 9:00

w audytorium 5M10 im. A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Przemówienie Dziekana prof. dra hab. inż. Tomasza Kubiaka
 • Immatrykulacja studentów
 • Wykład inauguracyjny przedstawiciela firmy Seco/Warwick S.A. dra inż. Łukasza Piechowicza p.t.: SECO/INSPIRACJE – Nauka dla przemysłu i przemysł dla nauki”
 • Przemówienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Mechanicznego
 • Gaudeamus igitur

 

0
Obowiązek złożenia Ślubowania Akademickiego

Osoba, zakwalifikowana na studia w Politechnice Łódzkiej staje się studentem PŁ po złożeniu ślubowania akademickiego, potwierdzonego podpisem pod tekstem ślubowania. Niespełnienie tego obowiązku do dnia 30 marca 2023 r. jest podstawą do anulowania wpisu na listę przyjętych na studia w PŁ.

Prosimy zatem o przeczytanie, uzupełnienie właściwymi danymi i podpisanie załączonego dokumentu Ślubowania Akademickiego. Prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 30 marca 2023 r. podpisanego oryginału tego dokumentu drogą pocztową (listem poleconym) lub osobiście do dziekanatu wydziału, który mieści się pod adresem zamieszczonym na końcu niniejszej Informacji.

Dane kontaktowe:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Adres: ul. Stefanowskiego 1/15, 90­-537 Łódź, budynek A 22, II piętro.

Adres korespondencyjny: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

studia I stopnia

Agnieszka Olechowska (agnieszka.olechowska@p.lodz.pl), tel. 42 631-22-00

legitymacje i badania lekarskie

lic. Izabela Pilarczyk (izabela.pilarczyk@p.lodz.pl - kierunek MiBM, IMat); tel. 42 631-22-00

lic. Małgorzata Sadowska (malgorzata.sadowska@p.lodz.pl - kierunek AiR, Ener., Transp., IProd); tel. 42 631-22-03

studia II stopnia

Beata Pańczak (beata.panczak@p.lodz.pl), tel. 42 631-22-03

Strona informacyjna Wydziału Mechanicznego: www.mechaniczny.p.lodz.pl

Strona dla studentów I roku: https://mechaniczny.p.lodz.pl/studenci/niezbednik-studenta/studenci-i-roku

Strona informacyjna Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl

Opiekun studentów I roku studiów

dr inż. Anna Jędrzejczak- anna.jedrzejczak@p.lodz.pl

0
Obowiązek złożenia Oświadczenia o zapoznaniu się, zaakceptowaniu i zobowiązaniu do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów

Osoba wpisana na listę przyjętych na studia w PŁ zobowiązana jest złożyć (poprzez złożenie podpisu pod przedłożonym tekstem) w terminie do dnia
30 marca 2023 r. Oświadczenie o zapoznaniu się, zaakceptowaniu i zobowiązaniu do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Proponujemy złożenie Oświadczenia (podpisanie i złożenie Oświadczenia) w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisów elektronicznych. Odbywa się to w następujący sposób:

 1. Na Państwa indywidualne konto poczty elektronicznej w systemie UPE zostanie przesłany w formie załącznika do wiadomości plik Oświadczenia.
 2. Z treścią Oświadczenia można zapoznać się za pomocą przeglądarki Adobe Reader DC.
 3. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Oświadczenia. Nie jest możliwa ingerencja w tekst Oświadczenia i samodzielne dokonywanie zmian jego treści. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem. Po zapoznaniu się z Oświadczeniem prosimy o podpisanie go przez podpisanie otrzymanego pliku własnym podpisem elektronicznym profilu zaufanego założonym z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Uwaga: skorzystanie z tej metody wymaga posiadania przez Państwa profilu zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych online. Uzyskanie profilu zaufanego jest bez kosztowe i możliwe zdalnie w trybie online. Informacje o tym jak uzyskać profil zaufany dostępne są pod adresem:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany .

 1. Podpisany w ten sposób plik Oświadczenia wraz z podpisem elektronicznym należy dołączyć jako załącznik do wiadomości e-mail wysłanej z Państwa konta pocztowego w systemie UPE na adres:
  umowy_W1@info.p.lodz.pl  Zalecamy wysłanie zwrotnego e-maila przez wykorzystanie opcji „Odpowiedz wszystkim”.

Ci z Państwa, którzy nie zamierzają skorzystać z opisanej powyżej zdalnej drogi złożenia Oświadczenia proszeni są o indywidualny kontakt telefoniczny 42 631 22 03 lub e-mailowy beata.panczak@p.lodz.pl z dziekanatem w celu uzgodnienia trybu i terminu osobistego złożenia Oświadczenia.

Dane kontaktowe:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Adres: ul. Stefanowskiego 1/15, 90­-537 Łódź, budynek A 22, II piętro.

Adres korespondencyjny: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Telefony: 42 631 22 00, 42 631 22 03

Adresy poczty elektronicznej: beata.panczak@p.lodz.pl - studia II stopnia; agnieszka.olechowska@p.lodz.pl - studia I stopnia

Strona informacyjna Wydziału Mechanicznego: www.mechaniczny.p.lodz.pl

Strona dla studentów I roku: https://mechaniczny.p.lodz.pl/studenci/niezbednik-studenta/studenci-i-roku

Strona informacyjna Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl

0
Komunikacja Uczelnia - Student

Komunikacja pomiędzy uczelnią a studentami PŁ jest realizowana przez usługi Wirtualnego Kampusu Politechniki Łódzkiej (WIKAMP), wirtualnego dziekanatu (WEBDzieknat) oraz serwisu poczty elektronicznej. Pomocniczymi narzędziami, jakie również wykorzystujemy są tradycyjna poczta, kontakty telefoniczne,  jednokierunkowe przekazywanie ważnych informacji od uczelni do studenta w postaci wiadomości SMS, i elementy składowe pakietu Office 365 (np. TEAMS). Ogólnodostępne informacje zamieszczane są ponadto na internetowych stronach informacyjnych uczelni i wydziałów.

Wiadomości SMS przesyłane będą na numery telefonów, które Państwo przekazaliście na etapie rekrutacji. Jeśli nastąpiła zmiana tego numeru, prosimy o skontaktowanie się z dziekanatem wydziału prowadzącego Wasz kierunek studiów celem aktualizacji numeru telefonicznego (dane kontaktowe podane są na końcu Informacji) lub prosimy o jego samodzielną zmianę na stronach WEBDziekanatu.

W Politechnice Łódzkiej funkcjonuje system Uczelnianej Poczty Elektronicznej UPE. Jest to podstawowy i obowiązujący środek komunikacji pomiędzy studentem a administracją uczelni. Dostęp do usług WIKAMP, poczty elektronicznej czy WEBDziekanatu oraz innych spersonalizowanych usług wymaga uwierzytelnienia, które dokonywane jest na podstawie indywidualnego adresu pocztowego i przypisanego do niego niejawnego hasła.  Adres pocztowy składa się z identyfikatora pocztowego stanowiącego część adresu poczty elektronicznej PŁ znajdującą się po lewej stronie znaku @. Na przykład dla adresu aaaa.bbbb@p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to aaaa.bbbb, a dla adresu 123456789@edu.p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to 123456789.
Dla studentów identyfikatorem jest tzw. numeru albumu, czyli unikalny numer studenta (ciąg cyfr), pod jakim każdy student PŁ jest zarejestrowany w systemie.

Informacja o sposobie aktywacji konta pocztowego UPE zostanie Państwu przesłana w formie SMS.

Dostęp do serwisu UPE uzyskuje się pod adresem https://office.p.lodz.pl lub z innych serwisów poprzez umieszczony w nich link.

Dodatkowe informacje w sprawie zasad korzystania z poczty, zmiany hasła itp. dostępne są pod adresem https://edu.p.lodz.pl/mod/book/view.php?id=5504&chapterid=1275 (wymaga uwierzytelnienia i zalogowania do usług WIKAMP) .


W razie potrzeby można również zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej e-mail: bok@edu.p.lodz.pl;
telefon: 42 631 28 06.

Dane kontaktowe:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Adres: ul. Stefanowskiego 1/15, 90­-537 Łódź, budynek A 22, II piętro.

Adres korespondencyjny: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Telefony: 42 631 22 00, 42 631 22 03

Adresy poczty elektronicznej: beata.panczak@p.lodz.pl; agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

Strona informacyjna Wydziału Mechanicznego: www.mechaniczny.p.lodz.pl

Strona dla studentów I roku: https://mechaniczny.p.lodz.pl/studenci/niezbednik-studenta/studenci-i-roku

Strona informacyjna Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl

0
Dostęp do elektronicznych systemów i usług PŁ

W Politechnice Łódzkiej funkcjonuje system Uczelnianej Poczty Elektronicznej (UPE). Jest to podstawowy i obowiązujący środek komunikacji pomiędzy studentem a administracją i pracownikami uczelni.

Dostęp do usług WIKAMP, poczty elektronicznej czy WEBDziekanatu oraz innych spersonalizowanych usług wymaga uwierzytelnienia, które dokonywane jest na podstawie indywidualnego adresu pocztowego i przypisanego do niego niejawnego hasła.

Adres pocztowy składa się z identyfikatora pocztowego stanowiącego część adresu poczty elektronicznej PŁ znajdującą się po lewej stronie znaku @. Na przykład dla adresu aaaa.bbbb@p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to aaaa.bbbb, a dla adresu 123456789@edu.p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to 123456789.
Dla studentów identyfikatorem jest tzw. numeru albumu, czyli unikalny numer studenta (ciąg cyfr), pod jakim każdy student PŁ jest zarejestrowany w systemie.

Informacja o sposobie aktywacji konta pocztowego UPE zostanie Państwu przesłana w formie SMS.

Dostęp do serwisu UPE uzyskuje się pod adresem https://office.p.lodz.pl lub z innych serwisów poprzez umieszczony w nich link.

Dodatkowe informacje w sprawie zasad korzystania z poczty, zmiany hasła, itp. dostępne są pod adresem: https://edu.p.lodz.pl/mod/book/view.php?id=5504&chapterid=1275 (wymaga uwierzytelnienia i zalogowania do usług WIKAMP).

W razie potrzeby można również zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej poprzez adres e-mail: bok@edu.p.lodz.pl lub telefonicznie: 42 631 28 06.

0
Badania lekarskie

W załączniku do niniejszej informacji otrzymujecie Państwo skierowanie na wykonanie badań lekarskich w związku z potencjalnym narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Niewykonanie zleconych badań może skutkować niedopuszczeniem Państwa do realizacji zajęć, a w konsekwencji skreśleniem z listy studentów.

Badania można wykonać na podstawie załączonego skierowania nieodpłatnie w wybranych placówkach służby zdrowia na podstawie umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykaz tych jednostek znajduje się na stronie internetowej PŁ pod adresem: https://www.p.lodz.pl/pl/badania-wstepne-okresowe-studenci. Politechnika Łódzka nie pokrywa kosztów poniesionych przez studenta w przypadku wykonania badań odpłatnie w żadnej placówce medycznej, w tym w placówce wskazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Uzyskane orzeczenie lekarskie należy przesłać w postaci czytelnego pliku skanu lub zdjęcia oryginału stanowiącego załącznik do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres poczty elektronicznej dziekanatu: izabela.pilarczyk@p.lodz.pl - (kierunek MiBM, IMat);  malgorzata.sadowska@p.lodz.pl - kierunek (AiR, Ener., Transp., IProd) . Alternatywnie można złożyć oryginał orzeczenia bezpośrednio w dziekanacie.

UWAGA! Przed dostarczeniem oryginału do Dziekanatu student jest ZOBOWIĄZANY wykonać dla siebie kopię orzeczenia.

 

Badania wstępne i okresowe dla studentów PŁ | Politechnika Łódzka (lodz.pl)

0
Ubezpieczenie

 • W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się (lub przesłać drogą mailową) do dziekanatu na swoim wydziale (agnieszka.olechowska@p.lodz.pl)  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia NNW i OC.

Informacja o ubezpieczeniu NNW i OC jako propozycja ze strony Fundacji Politechniki Łódzkiej znajduje się dodatkowo na stronie: - https://fundacja.p.lodz.pl/start/ubezpieczenia/

0
Obowiązkowe szkolenia

Ze względu na aktualizację treści kursu BHP, nie ma możliwość przepisania zaliczenia w oparciu o wcześniej odbyte szkolenie.

W celu uzyskania dostępu do Multimedialnego Kursu BHP, należy kolejno przejść przez ścieżkę: virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać zakładkę Kurs BHP I i II Stopień Studiów i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Dziekanatu lub SMSem.

Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

 

Obowiązkowe szkolenia | Wydział Mechaniczny - Politechnika Łódzka (lodz.pl)

0
Opiekun I roku i opiekunowie grup

Opiekun studentów I roku studiów

dr inż. Anna Jędrzejczakanna.jędrzejczak@p.lodz.pl

Kierunek Automatyka i Robotyka 
grupa A1 - dr inż. Katarzyna Koter – katarzyna.koter@p.lodz.pl
grupa A2 - dr inż. Norbert Kępczak ­–norbert.kepczak@p.lodz.pl
grupa A3 - dr inż. Bartosz Stańczyk- bartosz.stanczyk@p.lodz.pl

Kierunek Energetyka 
dr inż. Krzysztof Olasek – krzysztof.olasek@p.lodz.pl

Kierunek Inżynieria Materiałowa
dr inż. Marcin Makówka – marcin.makowka@p.lodz.pl

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn 
grupy: M1 oraz M2 - dr inż. Jarosław Goszczak – jaroslaw.goszczak@p.lodz.pl
grupy: M3 oraz M1 i M2 studia niestacjonarne - dr inż. Marek Balcerzak- marek.balcerzak.1@p.lodz.pl
grupy M4 - dr inż. Sławomir Halusiak – slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Kierunek Transport 
dr inż. Adam Gołaszewski- adam.golaszewski@p.lodz.pl

0
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą co do zasady realizowane w sposób tradycyjny tzn. na terenie uczelni.

Wybrane zajęcia mogą być, zgodnie z zapisami programu studiów lub indywidualnych kart przedmiotów realizowane zdalnie, przy użyciu metod i narzędzi kształcenia na odległość. W takich przypadkach szczegółowe informacje zostaną udostępnione studentom przez prowadzących przedmioty przed rozpoczęciem zajęć w semestrze.

Zajęcia zdalne w Politechnice Łódzkiej prowadzone są przy wykorzystaniu dwóch narzędzi: uczelnianej platformy WIKAMP oraz pakietu Office 365. Szczegółowe informacje i instrukcje uzyskania dostępu i korzystania przez studentów z tych narzędzi zawarte są w kursie przygotowanym przez Centrum E-Learningu PŁ dostępnym pod adresem: https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=68

Aby uzyskać dostęp do kursu należy zalogować się za pomocą pełnego adresu i hasła indywidualnego konta pocztowego studenta w uczelnianym systemie poczty elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w kursie informacjami.

0
Harmonogram spotkań informacyjnych dla studentów I roku na Wydziale Mechanicznym ​

Harmonogram spotkań informacyjnych dla studentów I roku na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2023/2024:

Termin i miejsce

Szczegóły

5.10.2023 r. godz. 17-18, sala 5M10 (Sołtan)

Spotkanie z Prodziekanem, Opiekunem I roku oraz prezentacje:

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (Alicja Czyżniak)

Biblioteki Głównej i Biblioteki na Wydziale Mechanicznym

(Agnieszka Janowska)

10.10.2023 r. godz. 12-13, sala 5M10 (Sołtan)

Spotkanie z przedstawicielami Studenckich Stowarzyszeń i Studenckich Kół Naukowych (SKN)

SKN DRUKU 3D (SKN D3D)

Stowarzyszenie Studentów BEST PŁ

Odlewnictwa i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Program S3 - program indywidualnego toku studiów dla wybitnych studentów (Tomasz Waś)

17.10.2023 r. godz. 12-13, sala 5M10 (Sołtan)

Spotkanie z przedstawicielami Studenckich Stowarzyszeń i Studenckich Kół Naukowych (SKN)

Energetyków (GUST)

ESN-EYE (Marta Bracka)

Miłośników Motoryzacji (Lodz Solar Team)

24.10.2023 r. godz. 12-13, sala 5M10 (Sołtan)

Spotkanie z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych (SKN)

Inżynierii Materiałowej

Intercontinental Welders

Robotyków

Miłośników Motoryzacji (Iron Warriors)

Informacje o zmianach i kolejnych spotkaniach będą pojawiały się na stronie internetowej http://mechaniczny.p.lodz.pl/ w zakładce Dla Studenta / Informacje dla studentów 1 roku.

0

Strona dziala - zabbix