Deklaracja dostępności

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mechaniczny.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań.

Główne niezgodności i wyłączenia:

 • brak części napisów alternatywnych,
 • brak możliwości pomijania bloków (skip linki),
 • niezrozumiałość linków oraz ich celu (w kontekście),
 • niski kontrast aktywnych linków (obecnie wybranych linków),
 • brak dostępu do menu z poziomu klawiatury.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej:

mgr Gabriela Stasiak

Kontakt telefoniczny: 42 631 22 04

E-mail: gabriela.stasiak@p.lodz.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

z ramienia Politechniki Łódzkiej:

Łukasz Narloch
E-mail: lukasz.narloch@p.lodz.pl

z ramienia Wydziału Mechanicznego:

mgr inż. Michał Witaszewski

Kontakt telefoniczny: 42 631 30 26

E-mail: michal.witaszewski@p.lodz.pl

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Kontakt telefoniczny: 42 631 38 87

E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej - www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

mgr Alicja Czyżniak

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej

Adres: Żeromskiego 116 (budynek A30), 90-924 Łódź

Kontakt telefoniczny: 42 631 38 87

E-mail: alicja.czyzniak@p.lodz.pl

Dostępność architektoniczna

Budynki Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mieszczą się na dwóch kampusach, A i B.

Kampus A

Budynek A18, „Fabryka Inżynierów XXI Wieku”, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-537 Łódź

Budynek składa się z dwóch części: parterowej hali laboratoryjnej oraz pięciokondygnacyjnego budynku wysokiego. Główne wejście do budynku (od strony północnej) znajduje się bezpośrednio z poziomu chodnika. Zainstalowane są szerokie, szklane drzwi automatycznie rozsuwane. Wejście nie posiada progu.

Przy wejściu głównym znajduje się pomieszczenie portierni.

Drugie wejście do budynku znajduje się od strony parkingu (strona południowa) i również jest bezpośrednio z poziomu chodnika (drzwi uchylane jedynie ręcznie).
Budynek posiada przestrzenie komunikacyjne wolne jest od barier poziomych. Cały budynek dostoswany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zainstalowane są windy, platforma dla osób niepełnosprawnych oraz pochylnie.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń nie posiadają progów.

Windy w sposób głosowy informują o kondygnacjach, a przyciski z numerami pięter są dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.

Budynek umożliwia dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.
W budynku znajdują się wydzielone sanitariaty dla osób niepełnosprawnych (na każdej kondygnacji). Budynek wyposażony jest także w pokój dla matki z dzieckiem (2 piętro, nr 202).

Sala konferencyjna (nr 102) i aula wykładowa (nr 109) posiada pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking.

Budynek nie posiada wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Budynek A19, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-537 Łódź.

Budynek posiada dwie kondygnacje. Jedyne wejście do budynku (od strony zachodniej) jest po schodach co wymaga pomocy osób trzecich. Drzwi do budynku są otwierane ręcznie. Przy wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie portierni.

W budynku nie ma windy, a na pierwsze piętro prowadzą jedynie schody.
Budynek nie posiada wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
Na parterze znajduje się wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest miejsc parkingowych.

Budynek A20, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-537 Łódź.

Budynek posiada sześć kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną. Prowadzą do niego dwa wejścia bezpośrednio z poziomu chodnika, jedno od strony ulicy Stefanowskiego i drugie od strony budynku A27.

Do pierwszego wejścia prowadzi pochylnia z kostki brukowej, a drzwi otwierane po przywołaniu portiera (nr telefonu na drzwiach, 42 631 21 14). Przy wejściu tym znajduje się wydzielony sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz winda.

Przy drugim wejściu znajduje się stara winda z drzwiami i kratą ręcznie otwieraną, co nieznacznie utrudnia korzystanie z tej windy przez osoby poruszające się na wózku. Przy wejściu tym znajduje się  wizualny rozkład podstawowych pomieszczeń budynku. Drzwi do budynku otwierane ręcznie.

Budynek umożliwia dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.
Do części, w której znajduje się Instytut Maszyn Przepływowych dostęp jest jednie po schodach. Również ograniczony jest dostęp do Laboratorium Metrologii w piwnicy oraz sal wykładowych 4M01, 4M02  i sali „cichej nauki”.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest miejsc parkingowych.

Budynek A21, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-537 Łódź.

Jest to mały budynek parterowy. Wejście do niego jest bezpośrednio z poziomu chodnika (od strony zachodniej). Przy drzwiach znajduje się dzwonek przywołujący użytkowników budynku. Drzwi do budynku otwierane ręcznie.

Posadzka w całym budynku jest na jednym poziomie.

W budynku brak jest wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wzdłuż budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Budynek A22, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-537 Łódź.

Jest to budynek składający się z dwóch części skrzydła A (strona południowa) i skrzydła B (strona północna). Oba skrzydła są 5 kondygnacyjne. Między skrzydłem A i B jest parterowy jednopiętrowy łącznik.  Do budynku prowadzą trzy wejścia, ale tylko jedno z nich (od ul. Stefanowskiego) jest z poziomu chodnika, przy którym znajduje się portiernia, wydzielona toalety dla osób niepełnosprawnych oraz wizualny rozkład podstawowych pomieszczeń budynku.

Drzwi do budynku otwierane ręcznie.

W budynku zainstalowane są windy, platformy dla osób niepełnosprawnych. Budynek umożliwia dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.
Do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze łącznika dostęp jest jednie po schodach.
Aula wykładowa 1M01 posiada pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.

W Dziekanacie Wydziału, pokój 210, na II piętrze znajduje się przenośna pętla indukcyjna wspomagająca komunikację podczas spotkań, zapewniająca wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych.

Wzdłuż budynku znajdują się miejsca parkingowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kampus B

Budynek B13 i część budynku B14, Wólczańska 217/212, 93-005 Łódź

W budynku mieści się tylko Instytut Maszyn Przepływowych. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno do budynku B13, drugie do części budynku B14.

Oba wejścia znajdują się naprzeciw siebie i są bezpośrednio z poziomu chodnika.

Drzwi otwierane ręcznie.

Budynki B13 i B14 posiadają 3 kondygnacje i są połączone przeszklonym łącznikiem znajdującym się na 2 piętrze.

Przy wejściu do budynku B13 znajduje się wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynki nie posiadają windy, a posadzka na parterze jest na kilku poziomach.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.

Budynek nie posiada wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
Wzdłuż budynku znajdują się miejsca parkingowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ.

Strona dziala - zabbix