Terminy egzaminów

Image
Egzaminy
Treść (rozbudowana)
Terminy egzaminów i zaliczeń - sale, egzaminy, zaliczenia w sesji

Wszystkie terminy egzaminów dostępne są na Platformie WIKAMP pod adresem  https://mechaniczny.edu.p.lodz.pl/

Strefa Studenta – sale, egzaminy, zaliczenia w sesji.

Terminy egzaminów dyplomowych
Harmonogram egzaminów i zaliczeń - Centrum Językowe
Egzamin kompetencyjny

Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się dotyczącą zagregowanych kierunkowych efektów uczenia się programu studiów. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z § 41 ust. 11 regulaminu.

Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru.

Harmonogram w zakresie egzaminu kompetencyjnego musi zawierać co najmniej trzy terminy egzaminu kompetencyjnego w semestrze i jest ogłaszany przez Prodziekana przed rozpoczęciem semestru. Student ma prawo do wyboru terminów egzaminów w ramach możliwości techniczno-organizacyjnych uczelni, w trybie określonym przez prowadzącego zajęcia przedmiot a w przypadku egzaminu kompetencyjnego w trybie określonym przez Prodziekana. Korzystanie przez studenta z terminów egzaminów następuje zgodnie z limitami opisanymi w ust. 2 i ust. 3.

 

TERMINY EGZAMINÓW KOMPETENCYJNYCH na studiach II stopnia w semestrze letnim: 

kierunek : Automatyka i Robotyka

dnia 15.06.2022 r.

dnia 24.06.2022 r.

dnia 09.09.2022 r. 

kierunek : Inżynieria Materiałowa

dnia  23.06.2022 r.

dnia  01.07.2022 r.

dnia  12.09.2022 r.

kierunek : Mechanika i Budowa Maszyn

studia stacjonarne

dnia 22.06.2022 r.

dnia 29.06.2022 r.

dnia 14.09.2022 r.

studia niestacjonarne

dnia 25.06.2022 r.

dnia 02.07.2022 r.

dnia 17.09.2022 r.

Terminy zostały zatwierdzone przez WRS.