Terminy egzaminów

Image
Egzaminy
Treść (rozbudowana)
Terminy egzaminów i zaliczeń - sale, egzaminy, zaliczenia w sesji

Wszystkie terminy egzaminów dostępne są w zakładce Sale, egzaminy, zaliczenia w sesji na Platformie WIKAMP pod adresem  https://mechaniczny.edu.p.lodz.pl/ lub:  Egzaminy W1.xlsx

 

Opiekunowie lat:

Rok 1 – dr inż. Anna Jędrzejczak

Rok 2 – dr inż. Tomasz Rutkiewicz

Rok 3 – dr inż. Paweł Just

Rok 4 – dr inż. Bartosz Stańczyk

Z poważaniem,

Łukasz Stawiński

Prodziekan ds. studenckich

0
Harmonogram egzaminów i zaliczeń - Centrum Językowe
0
Egzamin kompetencyjny

Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się dotyczącą zagregowanych kierunkowych efektów uczenia się programu studiów. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z § 50 ust. 11 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej.

Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”.

Harmonogram w zakresie egzaminu kompetencyjnego musi zawierać co najmniej trzy terminy egzaminu kompetencyjnego w semestrze i jest ogłaszany przez Prodziekana nie później niż dwa tygodnie przed pierwszym terminem. Student ma prawo do wyboru terminów egzaminów w ramach możliwości techniczno-organizacyjnych Uczelni, w trybie określonym przez prowadzącego zajęcia przedmiot a w przypadku egzaminu kompetencyjnego w trybie określonym przez Prodziekana.

Wszystkie terminy egzaminów dostępne są pod adresem  Egzaminy kompetencyjne.xlsx

 

0
Terminy egzaminów dyplomowych
0

Strona dziala - zabbix