Studenci I roku

Treść (rozbudowana)
Listy przyjętych/nieprzyjętych na studia

Lista przyjętych/nieprzyjętych

Obowiązek złożenia Ślubowania Akademickiego

Osoba, zakwalifikowana na studia na Politechnice Łódzkiej staje się studentem po złożeniu ślubowania akademickiego, potwierdzonego odręcznym podpisem pod tekstem ślubowania.
Niespełnienie tego obowiązku jest podstawą do anulowania wpisu na listę przyjętych na studia w Politechnice Łódzkiej.


Prosimy zatem o przeczytanie, uzupełnienie właściwymi danymi i podpisanie załączonego dokumentu Ślubowania Akademickiego oraz dostarczenie  podpisanego oryginału tego dokumentu drogą pocztową (listem poleconym) lub osobiście do dziekanatu Wydziału Mechanicznego.

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej
Dziekanat

90‐537 Łódź ul. Stefanowskiego 1/15

Obowiązek zawarcia umowy o warunkach studiów Uczelnia-Student

Osoba wpisana na listę przyjętych na studia na Politechnice Łódzkiej zobowiązana jest zawrzeć (poprzez złożenie podpisu pod przedłożonym tekstem) umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej.
Niespełnienie wymogu złożenia umowy w terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.
Proponujemy zawarcie umowy (podpisanie umowy) w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisów elektronicznych. Odbywa się to w następujący sposób:

1. Na Państwa indywidualne konto poczty elektronicznej w systemie UPE zostanie przesłany w formie załącznika do wiadomości plik umowy, uprzednio podpisany elektronicznie przez osobę reprezentującą Politechnikę Łódzką.

2. Weryfikację podpisu osoby reprezentującej PŁ można przeprowadzić za pomocą serwisu https://weryfikacjapodpisu.pl/verification/#dropzone lub w programie Adobe Reader DC.

3. Z treścią umowy można zapoznać się za pomocą przeglądarki Adobe Reader DC.

4. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy. Nie jest możliwa ingerencja w tekst umowy i samodzielne dokonywanie zmian jej treści. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem. Po zapoznaniu się z umową prosimy o podpisanie jej przez podpisanie otrzymanego pliku (umowa + podpis PŁ) własnym podpisem elektronicznym profilu zaufanego założonym z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie:
https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER


Uwaga: skorzystanie z tej metody wymaga posiadania przez Państwa profilu zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych online. Uzyskanie profilu zaufanego jest bez kosztowe i możliwe zdalnie w trybie online. Informacje o tym jak uzyskać profil zaufany dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany .

5. Podpisany w ten sposób plik umowy wraz z podpisami elektronicznymi należy dołączyć jako załącznik do wiadomości e-mail wysłanej z Państwa konta pocztowego w systemie UPE na adres: umowy_W1@info.p.lodz.pl Zalecamy wysłanie zwrotnego e-maila przez wykorzystanie opcji „Odpowiedz wszystkim”.

Ci z Państwa, którzy nie zamierzają skorzystać z opisanej powyżej zdalnej drogi zawarcia umowy, proszeni są o indywidualny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego w celu uzgodnienia trybu i terminu osobistego podpisania umowy.

Komunikacja Uczelnia - Student

W warunkach ograniczeń kontaktów narzuconych pandemią COVID-19 komunikacja pomiędzy uczelnią a studentami Politechniki Łódzkiej jest realizowana przez usługi Wirtualnego Kampusu (WIKAMP), wirtualnego dziekanatu (WEBDzieknat) oraz serwisu poczty elektronicznej. Pomocniczymi narzędziami, jakie również są wykorzystywane to tradycyjna poczta, kontakty telefoniczne, jednokierunkowe przekazywanie ważnych informacji od uczelni do studenta w postaci wiadomości SMS oraz elementy składowe pakietu Offcie365. Ogólnodostępne informacje zamieszczane są ponadto na internetowych stronach informacyjnych uczelni i Wydziału Mechanicznego.

Wiadomości SMS przesyłane będą na numery telefonów, które Państwo przekazaliście na etapie rekrutacji. Jeśli nastąpiła zmiana tego numeru, prosimy o skontaktowanie się z dziekanatem Wydziału Mechanicznego celem aktualizacji numeru telefonicznego (dane kontaktowe podane są na końcu Informacji) lub prosimy o jego samodzielną zmianę na stronach WEBDziekanatu.

W Politechnice Łódzkiej funkcjonuje system Uczelnianej Poczty Elektronicznej UPE. Jest to podstawowy i obowiązujący środek komunikacji pomiędzy studentem a administracją uczelni. Dostęp do usług WIKAMP, poczty elektronicznej czy WEBDziekanatu oraz innych spersonalizowanych usług wymaga uwierzytelnienia, które dokonywane jest na podstawie indywidualnego adresu pocztowego i przypisanego do niego niejawnego hasła.
Adres pocztowy składa się z identyfikatora pocztowego stanowiącego część adresu poczty elektronicznej PŁ znajdującą się po lewej stronie znaku @. Na przykład, dla adresu aaaa.bbbb@p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to aaaa.bbbb, a dla adresu 123456789@edu.p.lodz.pl to 123456789.
Dla studentów identyfikatorem jest tzw. numeru albumu, czyli unikalny numer studenta (ciąg cyfr), pod jakim każdy student Politechniki Łódzkiej jest zarejestrowany w systemie.

Informacja o sposobie aktywacji konta pocztowego UPE zostanie Państwu przesłana w formie SMS.
Dostęp do serwisu UPE uzyskuje się pod adresem https://office.p.lodz.pl lub z innych serwisów poprzez umieszczony w nich link.

Dodatkowe informacje w sprawie zasad korzystania z poczty, zmiany hasła itp. dostępne są pod adresem https://edu.p.lodz.pl/mod/book/view.php?id=5504&chapterid=1275 (wymaga uwierzytelnienia i zalogowania do usług WIKAMP).

W razie potrzeby można również zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej
e-mail: 
bok@edu.p.lodz.pl ; telefon: 42 631 28 06.

Badania lekarskie

Na podane przez Państwa adresy do korespondencji zostanie wysłane skierowanie na wykonanie badań lekarskich w związku z potencjalnym narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Niewykonanie zleconych badań może skutkować niedopuszczeniem Państwa do realizacji zajęć, a w konsekwencji skreśleniem z listy studentów.

Badania można wykonać na podstawie załączonego skierowania, nieodpłatnie, w wybranych placówkach służby zdrowia, na podstawie umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykaz tych jednostek znajduje się na stronie PŁ pod adresem: https://www.p.lodz.pl/pl/badania-wstepne-okresowe-studenci.
Politechnika Łódzka nie pokrywa kosztów poniesionych przez studenta w przypadku wykonania badań w innej placówce niż wykazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Uzyskane orzeczenie lekarskie należy przesłać w postaci pliku czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału stanowiącego załącznik do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres malwina.luczak@p.lodz.pl .
Alternatywnie można złożyć oryginał orzeczenia bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego u Pani Malwiny Łuczak (pok. 209).

Badania wstępne i okresowe dla studentów PŁ | Politechnika Łódzka (lodz.pl)

Ubezpieczenie

Certyfikaty ubezpieczenia OC+NNW, wykupione za pośrednictwem strony WM PŁ (odnośnik do firmy InterRisk) - pliki o nazwie "certyfikaty.pdf", proszę przesyłać na adres mailowy: malwina.luczak@p.lodz.pl .

Listy grup