Biogram Prodziekan ds. Studenckich

Łukasz Stawiński studia magisterskie w specjalności transport bliski i technologiczny ukończył w roku 2009 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym. W roku 2013 obronił swoją rozprawę doktorską pt. "Badanie własności hydraulicznego układu napędowego z zaworem counterbalance przy obciążeniu biernym i czynnym” uzyskując stopień doktora nauk technicznych. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn.

Dr inż. Łukasz Stawiński w okresie od października 2014 do marca 2015 odbył półroczny staż zagraniczny w firmie Airbus Helicopters w Marignane we Francji  gdzie rozpoczął pracę nad projektem specjalnego tłumika łopat rotora głównego (Lead-Lag Damper), koordynując wdrożenie projektu w łódzkim oddziale Airbus Helicopters Polska Sp. z o. o.

Obecny obszar zainteresowań dra inż. Łukasz Stawińskiego dotyczy badań możliwości wykorzystania przemienników częstotliwości do redukcji drgań i energochłonności układów napędowych maszyn i urządzeń a także możliwością przewidywania zużycia się elektrohydraulicznych układów napędowych oraz diagnozowaniem ich w czasie rzeczywistym. Badania te prowadzi przy ścisłej współpracy z Tampere University w Finlandii.

Dotychczasowy dorobek naukowy został opublikowany w 16 artykułach w tym 8 z listy Journal Citation Reports – JCR oraz przedstawiony na 3 konferencjach międzynarodowych. Jest współautorem 2 zgłoszeń patentowych i rozwiązania technologicznego know-how pt. „Nowy typoszereg hydrostatycznych napędów do sterowania prędkością siłowników i silników hydrostatycznych.

Do tej pory dr inż. Łukasz Stawiński był kierownikiem 4 projektów badawczych i wykonawcą krajowego grantu z NCBiR pt. „System szybkiego automatycznego załadunku samochodów ciężarowych oraz kontenerów”.

Swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuje, m.in. jako specjalista powołany przez Łódzką Radą Federacji Stowarzyszeń NOT oraz w pracach zleconych dla przemysłu.

Dr inż. Łukasz Stawiński w latach 2015-2022 pełnił funkcję Opiekuna studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Koordynował ogólnouczelniany projekt  „Multimedialny kurs BHP dla studentów, doktorantów i pracowników PŁ w zakresie szkolenia wstępnego”. Był inicjatorem wdrożenia na Wydziale Mechanicznym „Systemu rezerwacji sal, egzaminów i zaliczeń w sesji na platformie WIKAMP”.

W 2021 roku dołączył do Zespołu ds Zrównoważonego Rozwoju PŁ, którego celem jest poszerzanie świadomości i realizowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z Agendą 2030.

Od roku 2022 roku sprawuje funkcję Prodziekana ds. Studenckich.

Strona dziala - zabbix