Biogram Prodziekan ds. Rozwoju

Łukasz Kaczmarek w 2002 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej w grupie 5% najlepszych absolwentów. W tym samym roku w grudniu rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym PŁ. Swoją pracę doktorską z wyróżnieniem obronił w lutym 2006r.
W 2010 r. ukończył międzynarodowe studia menadżerskie w zakresie Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) realizowane w oparciu o wyłączną licencję przyznaną Uniwersytetowi Łódzkiemu przez University of Texas w Austin w USA. W 2015 r. obronił pracę habilitacyjną pt. „Lekkie, przeciwzużyciowe materiały funkcjonalne na bazie stopów aluminium”, natomiast w 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

W latach 2006-2012 pełnił funkcję Pełnomocnika dziekana ds. promocji Wydziału Mechanicznego. W latach 2012-2018, przez dwie kadencje, pełnił funkcję Prodziekana ds. studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Łukasz Kaczmarek jest współzałożycielem firmy spin off Advanced Graphene Products Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i modyfikacją wielkopowierzchniowego grafenu.
W latach 2014-2019 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Innowacji w zakresie uczestnictwa Politechniki Łódzkiej w międzynarodowym konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”. 

Od roku 2019 r. jest kierownikiem Dyscypliny Inżynieria Materiałowa oraz pełni funkcję Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej PŁ.
Obecny zakres badań i zainteresowań prof. Ł. Kaczmarka dotyczy: (a) możliwości zastosowania lekkich stopów na elementy narażone na zużycie poprzez tarcie, a także zmęczenie stykowe oraz (b) technik wytwarzania grafenu płatkowego, metod jego funkcjonalizacji pod kątem: wytwarzania materiałów przestrzennych o właściwościach quasi2D, a także jako materiałów nanokompozytowych. Prowadzi również analizy zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym grafenu z wykorzystaniem chemii i fizyki kwantowej, w odniesieniu do możliwości magazynowania wodoru, tworzenia struktur białkowych na grafenie - jako sensorów biologicznych, zjawisk filtracji wody, oddziaływania z matrycą kompozytu.

Badania te prowadzi przy ścisłej współpracy z takimi ośrodkami badawczymi jak: Mechanical Engineering at Arts et Métiers Paristech, Cluny – Francja;  Karazin University, Harków, Ukraina. 

Za swoją działalność otrzymał Odznaczenie Państwowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Brązowy Krzyż Zasługi, 5 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Gospodarczą oraz  20 Nagród Międzynarodowych.

Dotychczasowy dorobek naukowy został opublikowany w 68 artykułach  w tym 59 z listy Journal Citation Reports – JCR oraz przedstawiony w ponad 35 komunikatach, prezentacjach i wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest współautorem 13 patentów w tym 4 Amerykańskich oraz 5 zgłoszeń patentowych.

Dodatkowo jest współautorem rozwiązania technologicznego pt. „Technologia nawęglania wyrobów stalowych przy obniżonym ciśnieniu wraz z metodą komputerowego projektowania parametrów warstwy nawęglonej”, które w 2007r. otrzymało Nagrodę Wojewody Łódzkiego w dziedzinie wynalazek.

Do tej pory prof. Ł. Kaczmarek był kierownikiem 4 projektów, a wykonawcą w 13 projektach badawczych. Koordynował także międzynarodowy projekt LightMat4Space związanym z opracowaniem materiału do budowy lekkiego ramienia robota przeznaczonego do pracy w warunkach nieważkości

Swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuje m.in. jako ekspert powołany przez NCBR w ramach Funduszy Bridge Alpha, gdzie nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie projektów o wysokim ryzyku wdrożenia. Jest również ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizował również Program Foresight POLSKA 2020 jako jeden z ekspertów - Nowe Materiały i Technologie.

Od roku 2019r. sprawuje funkcję  Prodziekana ds. Rozwoju.

Strona dziala - zabbix