Biogram Prodziekan ds. Kształcenia

Małgorzata Sikora jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej uzyskując dwa dyplomy magistra inżyniera: w roku 2005 dyplom z wyróżnieniem na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz w 2006 roku dyplom na Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności Obrabiarki, Obróbka Skrawaniem i Technologia Maszyn.

W roku 2005 podjęła studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz rozpoczęła pracę w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn PŁ będąc zatrudnioną na stanowisku asystenta. W roku 2010 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską „Analiza i badanie właściwości hydrostatycznych łożysk poprzeczno-wzdłużnych przeznaczonych do wrzecion obrabiarek” i objęła stanowisko adiunkta. Od roku 2019 jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych.

W ostatnim okresie studiów zdobywała również doświadczenie przemysłowe pracując jako technik oraz inżynier produkcji w takich firmach jak BSH Sp. z o.o. oraz Hutchinson Poland Sp. z o.o. W późniejszym okresie odbyła roczny staż przemysłowy w firmie ZUTMAR uczestnicząc w opracowaniu i badaniach nowych wyrobów. Współpracuje ponad to z innymi podmiotami poznając nowe techniki i technologie.

Od roku 2016 jest prodziekanem ds. kształcenia (do roku 2019 ds. kształcenia i akredytacji). W tym okresie była odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji do akredytacji kierunków kształcenia realizowanych przez Wydział oraz wdrażanie nowych programów studiów. Pełniła nadzór nad wdrożeniem Ustawy 2.0 w obszarze kształcenia i czynnie uczestniczyła w trzech projektach mających na celu podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym PŁ.  Celem  wszelkich działań Małgorzaty Sikory w zakresie kształcenia jest aktywizacja studentów w procesie nauczania, nabywania umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia, współdziałania w grupie oraz zwiększenia umiejętności praktycznych niezbędnych w warunkach przemysłowych. Była członkiem kilku komisji wydziałowych i uczelnianych.

Zainteresowania naukowe Małgorzaty Sikory obejmują tematykę obrabiarek do skrawania metali w szczególności szeroko pojęte zagadnienia precyzyjnego łożyskowania wrzecion, oraz badanie procesów obróbki  materiałów trudnoobrabialnych ze szczególnym ukierunkowaniem na ich optymalizację technologiczną i ekonomiczną. Jest autorką lub współautorką ponad 30 artykułów, dwóch rozdziałów w monografii, współautorką dwóch patentów oraz jednego zgłoszenia wzoru użytkowego. Brała lub bierze udział w realizacji czterech projektów badawczych związanych z doskonaleniem procesów wytwarzania oraz konstrukcją robotów mobilnych. W latach 2017÷2020 była przedstawicielem Politechniki Łódzkiej do Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza.

Małgorzata Sikora aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako członek zarządu oddziału SIMP w Łodzi organizując współpracę z władzami Wydziału. Jest członkiem Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę  Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej.
Jest członkiem Towarzystwa Naukowego
Obrabiarek i Narzędzi SIMP, gdzie sprawuje funkcję wiceprezesa.

Strona dziala - zabbix