Dziekanat Wydziału Mechanicznego

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

OGŁOSZENIA DZIEKANATU

2020-10-21

Dotyczy egzaminu dyplomowego

W związku z Komunikatem Nr 18/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 16 października 2020 r., obrony odbywają się wyłącznie w formie zdalnej. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego online, konieczne jest przesłanie skanu oświadczenia z własnoręcznym podpisem, najpóźniej 48h przed egzaminem.

więcej

2020-10-19

Obowiązkowe szkolenie z prawa w szkolnictwie wyższym

dla 1. semestru wszystkich kierunków i form kształcenia.

więcej

2020-10-16

Drodzy Studenci !!! od 19 października 2020 roku

zachęcamy do kontaktu z DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-10-14

Studenci, którzy nie dostarczyli do Dziekanatu podpisanych ślubowań proszeni są o pilne odesłanie tych dokumentów.

2020-10-12

Terminy egzaminów kompetencyjnych.

dla studentów :

-MiBM studiów stacjonarnych II stopia na 3 semestrze. 

 - MiBM studiów niestacjonarnych II stopnia na 3 semestrze.

więcej

2020-10-12

Wnioski stypendialne

Wszystkie wnioski: 

- o stypendia socjalne studenci składają osobiście zgodnie z harmonogramem przyjęć na Wydziale - tylko kompletne wnioski. - o stypendia rektora studenci składają osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania. WNIOSKÓW NIE MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE!!! 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

Harmonogram przyjęć wniosków

2020-10-09

Od dnia 12 października br. w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego będzie obowiązywało kwarantannowanie dokumentów składanych przez studentów.

Rozpatrywanie dostarczonych dokumentów rozpocznie się po upływie 48 godzin. Zalecamy przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej (dobrej jakości skanów lub zdjęć) pocztą e-mail, lub tradycyjną przesyłką pocztową. Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres dziekanatu.

Listy grup

Listy grup są opublikowane przy planie zajęć.

plany zajęć

2020-10-06

Studenci, których legitymacje tracą ważność 29 listopada br.

proszeni są o cierpliwość i stawianie się po hologram przedłużający ważność legitymacji od dnia 23 listopada 2020 r. Warunkiem przedłużenia ELS jest...

więcej

2020-10-06

Badania lekarskie

Przypominamy, że studenci i doktoranci, którym skończyła się ważność badań lekarskich, mają obowiązek zgłosić się do Dziekanatu w celu uzyskania skierowania i wykonania nowych badań!

2020-10-06

Legitymacje studenckie dla studentów 1 sem.

Od poniedziałku 12.10. możliwy będzie odbiór legitymacji studenckich. Warunkiem wydania dokumentu jest ...

więcej

2020-10-01

Harmonogram przyjęć wniosków o stypendia socjalne na Wydziale Mechanicznym.

więcej

2020-09-28

Wnioski o stypendia

Przypominamy, że od tego roku akademickiego studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu. Wszystkie formularze muszą posiadać kod kreskowy.

2020-09-28

Odbiór legitymacji dla studentów przyjętych w marcu 2020!

Zapraszam po odbiór legitymacji studenckich osoby, które rozpoczęły naukę w marcu 2020 roku, jednak w związku z pandemią nie mogły odebrać legitymacji!

Od teraz legitymacje wydawane będą w pokoju nr 7 (parter), od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 – 13:00. Przy odbiorze konieczne jest potwierdzenie posiadania ważnych badań lekarskich (oryginał), certyfikat posiadania ubezpieczenia OC+NNW oraz potwierdzenie opłaty za legitymację (22 zł).

Osoby posiadające legitymację ze studiów I stopnia, muszą przy odbiorze nowego dokumentu rozliczyć się ze starej legitymacji! Proszę pamiętać o wykonaniu kopii badań lekarskich na własny użytek (będą potrzebne np. w czasie praktyk).

2020-09-25

Uwaga studenci!

Sprawy związane z legitymacjami, praktykami, badaniami lekarskimi, składaniem wniosków o uznanie dodatkowych osiągnięć w suplemencie czy wystawianiem zaświadczeń o ukończeniu studiów (absolwenci) załatwiane będą w pokoju 7 (parter), tel. (42) 631 – 27 - 00.

2020-09-24

Studenci 1 roku!

Niezłożenie podpisanego ślubowania akademickiego w Dziekanacie uniemożliwi odbiór legitymacji studenckiej.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów i doktorantów.

więcej

2020-09-21

Uwaga studenci I roku.

Już można aktywować konto w systemie informatycznym PŁ.

Proszę aktywować konto zgodnie z przesłaną instrukcją.

Ostateczny termin aktywacji konta do dnia 25.09.2020r.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prorektora ds. studenckich z 4 września 2020r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akad. 2020/2021.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prodziekana ds. studenckich w sprawie dodatkowych warunków zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prodziekana ds. studenckich w sprawie dodatkowych warunków zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Wydziału Mechanicznego.

więcej

2020-08-31

Uwaga Studenci semestru 6.

Charakterystykę tematu pracy dyplomowej (podpisaną przez promotora i studenta) należy przesłać elektronicznie na adres beata.panczak@p.lodz.pl do dnia 16.10.2020 r. Po tym terminie tematy prac dyplomowych zostaną rozlosowane.

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony
o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Obecnie trwają prace na tym, aby w ramach wydruku z portalu absolwenci.pl generowało się samo oświadczenie.

2020-05-28


Dotyczy formy i terminu egzaminów dyplomowych.

Z uwagi na pojawiające się pytania dot. formy i terminu egzaminów dyplomowych, proszę w zakresie ustalania nowych dat obron kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.

Egzaminy odbywają się już w formie tradycyjnej, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

Aktualności

A+ / A-

2020-10-20

Biblioteka Mechaniki uprzejmie informuje, że od dnia 20.10.2020 nastąpiła zmiana godzin otwarcia biblioteki w miesiącu październiku: 

poniedziałek 13.00 - 19.00 

wtorek - piątek 9.00 - 15.00

2020-10-19

Szanowni Państwo,

 

w związku z Komunikatem Nr 18/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 16 października 2020 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszystkie zajęcia na Wydziale Mechanicznym do odwołania są realizowane w trybie zdalnym.W innych sprawach proszę stosować się do ww. Komunikatu Nr 18/2020. 

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego 

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

2020-10-16

Drodzy Pracownicy,

od 19 października 2020 roku prosimy o ograniczenie kontaktu z DZIEKANATEM do niezbędnego minimum, zachęcamy do kontaktowania się telefonicznie lub mailowo.2020-10-15

Szanowni Państwo,

W związku z Komunikatem nr 17/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej (pełny tekst ), zobowiązuję Państwa, przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testy na obecność SARS-CoV-2 jak i kontaktu bezpośredniego z taką osobą, jak i pośredniego z osobą poddaną kwarantannie (bez pozytywnego testu) do:

 

1. Niezwłocznego poinformowania mnie pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. W informacji powinna się znaleźć ostatnia data kontaktu ze studentem/pracownikiem Politechniki Łódzkiej, w tym informacja o dacie ostatniego przebywania na zajęciach stacjonarnych lub w budynkach Politechniki Łódzkiej.

 

2. Wysłaniu kopi korespondencji do p. Malwiny Łuczak: malwina.luczak@p.lodz.pl.

 

3. Podjęcia wszystkich koniecznych kroków, uregulowanych prawnie.

 

4. Jak najszybszego przekazania drogą elektroniczną decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o podjętych działaniach (skierowanie na leczenie, objęcie kwarantanną, etc.) na adres malwina.luczak@p.lodz.pl

 

5. Zastosowanie się do poleceń otrzymanych od władz Uczelni innych uprawnionych osób.

Jednocześnie przypominam Państwu o obowiązującym na terenie Politechniki Łódzkiej reżimie sanitarnym, w tym o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk i utrzymaniu stosownego dystansu.

 

Wszystkim Państwu dziękuję za dostosowanie się do zarządzeń i obostrzeń.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. studenckich

Wydział Mechaniczny

 

2020-10-09

Szanowni Państwo,

1. W związku z najnowszym Zarządzeniem Nr 52/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 października 2020 r. (https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/zarzadzenie-nr-522020-rektora-politechniki-lodzkiej-z-dnia-9-pazdziernika) pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę na potencjalną możliwość zamknięcia niektórych wejść do budynków Politechniki Łódzkiej i spowolnienia ruchu w pozostałych, co związane jest z koniecznością pomiaru temperatury u każdego wchodzącego. 

 

W związku z tym zalecam wcześniejsze stawienie się w budynku, w którym mają odbyć się zajęcia, celem uniknięcia spóźnienia. Zalecam również zapoznanie się ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami.

 

2. W trosce o zdrowie Państwa i pracowników dziekanatu, składane przez Państwa dokumenty będą poddane minimum 48h kwarantannie.

 Prosimy o wyrozumiałość i wzięcie pod uwagę dłuższego czasu rozpatrywania Państwa spraw. W związku z tym zalecam, aby wszelkie możliwe kontakty odbywały się z wykorzystaniem metod zdalnych. 

Ponadto zalecam, aby wszystkie dokumenty, które nie wymagają osobistego dostarczenia były przesłane jako wyraźne skany na adres poczty elektronicznej odpowiedniego pracownika dziekanatu.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. studenckich

Wydział Mechaniczny

 

2020-10-08

Aplikuj na staż Kierunek ORLEN Inżynieria: do 25 października.

Połącz studiowanie z płatnym stażem w jednym z trzech obszarów: Energetyki, Rozwoju i technologii, Utrzymaniu ruchu. jesteś studentem ostatnich lat studiów lub absolwentem na jednym z kierunków ścisłych lub analitycznych? Aplikuj do programu do 25 października.

więcej

2020-10-06

Rekrutacja do programów stypendialnych Młodzi w Łodzi.

1 października 2020 r. startuje rekrutacja do kolejnej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi oraz wspierająca nabór akcja promocyjno-informacyjna. W roku akademickim 2020/2021, pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią Fundatorzy oferują studentom 21 stypendiów, 5 miejsc w akademiku oraz kursy języka angielskiego i rosyjskiego, a także kurs IT „Back-end Lab 2020” dla nawet 35 osób.

więcej

2020-10-06

Komunikat Biblioteki Mechaniki.

Biblioteka Mechaniki uprzejmie informuje pracowników, doktorantów i studentów Wydziału, że książki z księgozbioru Biblioteki Mechaniki i Biblioteki Elektrotechniki w miesiącu październiku można wypożyczać: 

 poniedziałek 12.00 – 19.45

 wtorek – piątek 8.00 - 16.00 

 sobota (10.10 i 17.10) – 9.00-15.00 

 Zwroty książek przyjmuje Biblioteka Główna. więcej

2020-09-17

Konkurs na najlepsze prace mgr i dr dotyczące niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dot. niepełnosprawności.

Termin zgłaszania prac upływa 15 października br. W konkursie na najlepsze prace magisterskie przyznamy nagrody w kategoriach:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,

 • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

W konkursie na najlepsze prace doktorskie tak wyróżnionych kategorii nie ma.

 

Łączna pula nagród w tym roku przekracza 90 tys. zł.

więcej

2020-09-16

Szanowni Dyplomanci!

Od teraz, decydując się na wariant językowy dyplomów, macie możliwość wybrać między:

  - kompletem A (jeśli nie chcą Państwo dyplomu w języku angielskim), i tym samym otrzymać:

 • oryginał dyplomu i suplementu w j. polskim, 

 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w j. polskim;

 

 - a kompletem B (jeśli chcą Państwo otrzymać dyplom w języku angielskim), i tym samym otrzymać:

 • oryginał dyplomu i suplementu,

 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim,

 • 1 odpis dyplomu w języku angielskim i 1 odpis suplementu języku angielskim.

2020-09-15

Dotyczy wznowienia działalności studenckich kół naukowych.

Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej informuje, że z dniem 1 października 2020r. możliwe jest wznowienie działalności Studenckich Kół Naukowych na terenie obiektów uczelni. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania działalności kół naukowych w okresie 01.10.-31.12.2020r.

więcej

2020-08-31

Dotyczy legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Aktualne Rozporządzenie MNISW utrzymuje ograniczenia funkcjonowania uczelni do 30 września br.

Obecnie, nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. Legitymacje będą mogły być przedłużane w terminie późniejszym, po dokonaniu rejestracji."

Legitymacje dla 1 roku będą normalnie wydawane.

2020-07-08

Prof. Krzysztof Jóźwik rektorem Politechniki Łódzkiej na kadencję 2020-2024.

 

 

 

W środę 8 lipca Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej wybrało nowego rektora. Funkcję tę od 1 września będzie pełnił prof. Krzysztof Jóźwik.

więcej

2020-07-08

Poznaj Wydział Mechaniczny PŁ !

Chcesz zostać specjalistą od budowy maszyn, urządzeń lub robotów, także humanoidalnych? A może chcesz tworzyć ultra lekkie, nowoczesne materiały lub wyspacjalizować się w transporcie? Poznaj Wydział Mechaniczny PŁ i zostań inżynierem przyszłości

więcej

2020-07-01

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych .

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 29 czerwca 2020 roku.

więcej

2020-05-18

Studia we Francji, czemu nie?

Dr inż. Michał Lipian skorzystał z wielu możliwości. Dla niego wyjazd do Francji to nie tylko studia, ale również dalszy rozwój naukowy. Podwójny dyplom polsko-francuski, stypendium rządu francuskiego, doktorat "cotutelle" i stypendium Eiffel. Dlaczego dokonał takich wyborów? Jak z tego skorzystał? Przekonajcie się sami! Zapraszamy do obejrzenia filmu.

więcej

2020-05-18

Nasz Doktorant laureatem programy START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę 100 najzdolniejszych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych badaczy w programie START znalazł się Dominik Banat doktorant w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ. Jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Radosław Mania.

więcej

2020-05-05

PŁ w rankingu RUR World University Rankings

W tym roku Politechnika Łódzka, jako jedna z trzech polskich uczelni technicznych, została po raz pierwszy sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu - RUR (Round University Ranking) World University Rankings.

więcej

2020-05-04

Instytut Inżynierii Materiałowej uczestniczył
w tworzeniu, i uczestniczy w aktualizacji bazy wiedzy
o diagnostyce i leczeniu COVID-19.

Pracownicy służby zdrowia zaangażowani w walkę o życie i zdrowie pacjentów zakażonych wirusem SARS CoV-2 uzyskali istotne wsparcie ze strony bazy wiedzy o diagnostyce i leczeniu wynikającej z zakażenia tym wirusem choroby COVID-19. Wsparcie to polega na ułatwieniu dostępu do najnowszych publikacji naukowych dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia tej choroby.

więcej

2020-04-27

Nieograniczony dostęp do oprogramowania MATLAB/Simulinke

 

Uczelniane Centrum Informatyczne uruchomiło dla wszystkich pracowników i studentów nieodpłatny dostęp do oprogramowania MATLAB/Simulink dostępnego w ramach licencji Campus Wide Suite (w skrócie CWS) w okresie do 30 lipca br. Warunki licencjonowania dopuszczają użytkowanie oprogramowania na komputerach domowych zarówno przez studentów, jak i wszystkich pracowników uczelni.

więcej

2020-04-15

Razem wspieramy medyków.

 

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego użyczyły swoje drukarki 3D, aby Bionanopark mógł drukować więcej adapterów do masek i przyłbic dla medyków.

Na jednej drukarce 3D w ciągu doby można wydrukować 9 przyłbic lub 12 adapterów do masek. Każde kolejne urządzenie znacząco przyspiesza produkcje niezbędnych lekarzom środków ochrony osobistej.

więcej

Licencja i oprogramowanie Ansys.

więcej
więcej więcej