WYDZIAŁ MECHANICZNY

ZASADY DYPLOMOWANIA

A+ / A-

 

Studenci składający dokumenty na egzamin dyplomowy zobowiązani są do sprawdzenia zgodności tematu pracy dyplomowej we wszystkich dokumentach. W przypadku niezgodności Dziekan nie wyrazi zgody na obronę.Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

  1. Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej  - pobierz PDF.

     

Procedura antyplagiatowa
Informacja wsprawie zwrotu legitymacji

  1. Absolwenci studiów II stopnia obowiązani są do zwrotu legitymacji studenckiej po egzaminie dyplomowym. Podstawa prawna: Regulamin Korzystania w Politechnice Łódzkiej z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS) - §3 pkt.2: ”Student, który utracił status studenta nie ma prawa do posiadania ELS i obowiązany jest niezwłocznie zwrócić ją Uczelni”. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - § 7.2: „prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów”

Data wpisu 20.08.2018r