WYDZIAŁ MECHANICZNY

ZASADY DYPLOMOWANIA

A+ / A-

Studenci składający dokumenty na egzamin dyplomowy zobowiązani są do sprawdzenia zgodności tematu pracy dyplomowej we wszystkich dokumentach.
W przypadku niezgodności Dziekan nie wyrazi zgody na obronę.

 

Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej  - pobierz PDF.

 

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania doc.

Załącznik nr 1 - Wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym - nowy

Załącznik nr 2 - Wzór strony tytułowej inżynierskiej pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 - Wzór strony tytułowej magisterskiej pracy dyplomowej

Załącznik nr 4 - Procedura zgłaszania, wyboru i wydawania tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 5 - Charakterystyka tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 6 - Dokumenty wymagane do wszczęcia procedury dyplomowania - aktualny

Załącznik nr 7 - Wniosek o zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych _ uaktualniony

Załącznik nr 8 - Procedura dyplomowania

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o objęciu pracy dyplomowej/egzaminu dyplomowego klauzulą poufności

Załącznik nr 12 - Opinia kierującego pracą

Załącznik nr 13 - Zlecenie recenzji

Załącznik nr 14 - Recenzja pracy dyplomowej inżynierskiej

Załącznik nr 13 - Recenzja pracy dyplomowej magisterskiej

Załącznik nr 16 - Informacja o modyfikacji tematu i/lub zakresu pracy dyplomowej

Studenci  z dodatkowymi osiągnięciami akademickimi składają w pok.210 Formularz dot. : osiągnięć do suplementu najpóźniej dwa dni po egzaminie dyplomowym.

 

 

 

 

Absolwenci studiów II stopnia obowiązani są do zwrotu legitymacji studenckiej po egzaminie dyplomowym.

 

Podstawa prawna:

Regulamin Korzystania w Politechnice Łódzkiej z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS)
- §3 pkt.2: ”Student, który utracił status studenta nie ma prawa do posiadania ELS i  obowiązany jest niezwłocznie zwrócić ją Uczelni”.
oraz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - § 7.2: „prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów”

 

 

Data wpisu 11.05.2017r