WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA PODYPLOMOWE

A+ / A-

 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Organizator studiów/jednostka organizacyjna
  Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
  Kierownik studiów
  prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
  Charakterystyka studiów
  Zakres tematyczny studiów (studia obejmują zagadnienia z zakresu):
  Ergonomii,
  Oceny ryzyka zawodowego i postępowania powypadkowego,
  Fizjologii pracy
  Materialnego środowiska pracy
  Socjologii pracy
  Dydaktyki szkoleń bhp
  Technicznego bezpieczeństwa pracy
  Ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
  Prawnej ochrony pracy
  Bezpieczeństwa maszyn i procesów wytwarzania
  Zarządzania bhp i organizacji stanowisk pracy
  Adresaci (studia są skierowane do):
  Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie), które planują podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy
  Cel studiów:
  Przygotowanie uczestników do realizacji zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późn. zmianami. Studia uprawniają absolwentów do pracy na stanowiskach służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.U.nr 246 poz.2468)
  Efekty kształcenia (po ukończeniu studiów słuchacz potrafii):
  Absolwent studiów podyplomowych potrafi:
  1) kontrolować i oceniać stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić postępowanie powypadkowe oraz opracować wnioski wynikające z zaistniałych wypadków i chorób zawodowych,
  2) doradzać i szkolić w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3) opracowywać, przedstawiać, podejmować działania eliminujące lub ograniczające oddziaływanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych,
  4) organizować, podejmować efektywną współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacjami w celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) prowadzić dokumentację związaną z ochroną pracy.
  Liczba miejsc
  18
   Czas trwania
  1.10.2016r. - 30.09.2017r
  Wymagane dokumenty/zasady naboru (do ewentualnego omówienia)
  1. wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA",
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. jedno zdjęcie,
  4. potwierdzenie dokonania opłaty.
  Opłaty- za całe studia
  3300.-
  Dane kontaktowe 
  Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
  ul. B. Stefanowskiego 1/15
  90-924 Łódź
  https://studia-bhp.p.lodz.pl
  tel. 42 631 22 95
Dynamika i Diagnostyka Techniczna Systemów Wirujących Maszyn Przepływowych
 1. Dynamika i Diagnostyka Techniczna Systemów Wirujących Maszyn Przepływowych

 2. Organizator kursu/jednostka organizacyjna
 3. Instytut Maszyn Przepływowych

 4. Kierownik kursu
 5. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki

 6. Charakterystyka kursu Zakres tematyczny kursu (kurs obejmuje zagadnienia z zakresu):
 7. "Drgania liniowe, analiza modalna, systemy zachowawcze i niezachowawcze, tłumienie drgań, pojęcia drgań samowzbudnych i stateczności ruchu systemu wirującego maszyny, postacie precesyjne drgań struktury wirującej. Wprowadzenie do teorii liniowej modelowania łożysk, uszczelnień i systemów podparcia struktury wirującej maszyny. Podstawy modelowania elementów struktury wirującej maszyny. Elementy projektowania systemów dynamicznych maszyn przemysłowych, charakterystyki Bodego, mapy częstości krytycznych, zagadnienia wyważania i odwirowania struktur wirujących maszyn. Podstawowe cele i zadania analizy dynamicznej i nadzoru wibracyjnego przemysłowych maszyn wirnikowych - sposoby ich realizacji. Ocena stanu dynamicznego struktury wirującej maszyny – przykłady eksploatacyjne diagnostyki według modelu. Relacje diagnostyczne - wybrane przykłady problemów eksploatacyjnych i awarii systemów wirujących sprężarek przepływowych, turbin i pomp. Analiza stanu dynamicznego elementów maszyny– pomiar drgań i ocena jakości załopatkowania wieńca wirującego turbiny. Wyważanie wirników maszyn – normy, klasy wyważania, statyczne i dynamiczne wyważanie rotorów maszyn, wyważanie w łożyskach własnych maszyny. "

 8. Adresaci (kurs skierowany jest do):
 9. pracowników przemysłu, inżynierów i techników, związanych ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przesyłem gazu itp.

 10. Cel kursu:
 11. Doskonalenie wiedzy z dziedziny modelowania elementów struktury wirującej maszyny oraz metod analizy jej stanu dynamicznego i diagnostyki eksploatacyjnej

 12. Efekty kształcenia (po ukończeniu kursu uczestnik potrafii):
 13. modelować elementy struktury wirującej maszyny, formułować cele i zadania analizy dynamicznej i nadzoru wibracyjnego przemysłowych maszyn wirnikowych, przeprowadzić ocenę stanu dynamicznego struktury wirującej maszyny, interpretować charakterystyki Bodego oraz mapy częstości krytycznych.

 14. Liczba miejsc
 15. 10

 16. Czas trwania
 17. Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe). Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.

 18. Wymagane dokumenty/zasady naboru (do ewentualnego omówienia)
 19. Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm

 20. Opłaty- za cały kurs
 21. Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika 1800 PLN. Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik. Wydajemy także certyfikaty ukończenia kursu.

 22. Dane kontaktowe
 23. Adres mailowy: i-10@adm.p.lodz.pl

 24. Informacje uzupełniające
 25. Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.
Metrologia wielkości nieelektrycznych

  Metrologia wielkości nieelektrycznych


 1. Organizator kursu/jednostka organizacyjna

  Instytut Maszyn Przepływowych


  Kierownik kursu

  Dr hab. inż. Akeksander Olczyk


  Charakterystyka kursu Zakres tematyczny kursu (kurs obejmuje zagadnienia z zakresu):

   

  "Pomiary ciśnienia w przepływie cieczy i gazów. Jednostki ciśnienia i ich konwersja. Zasady pomiaru ciśnienia. Rodzaje ciśnienia: statyczne, całkowite i dynamiczne. Typowe przetworniki ciśnienia i układy pomiarowe. Pomiary temperatury w przepływie cieczy i gazów. Skale temperatur. Temperatura statyczna, całkowita i dynamiczna. Typowe przetworniki temperatury: termoelementy, termometry rezystancyjne i półprzewodnikowe. Metody pomiaru temperatury i typowe układy pomiarowe. Pomiary przepływu (strumienia masy i objętości): przepływomierze zwężkowe (kryzy, dysze, zwężki), spiętrzające (rurki pietrzące), rotametry, inne typy przepływomierzy (elektromagnetyczne, termiczne, ultradźwiękowe itd.). Pomiary ustalonych i nieustalonych prędkości przepływu. Metody pomiaru prędkości i stosowane przyrządy pomiarowe: sondy pneumatyczne, sondy termoanemometryczne, anemometria laserowa. Pomiary poziomu cieczy. Metody pomiarowe i stosowane przetworniki (metody radarowe, ultradźwiękowe, hydrostatyczne, pojemnościowe, radiometryczne). "


  Adresaci (kurs skierowany jest do):

  pracowników przemysłu, inżynierów i techników, związanych ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przesyłem gazu itp.


  Cel kursu:

  Doskonalenie wiedzy z dziedziny metrologii wielkości nieelektrycznych. Metod i przetworników stosowanych do pomiarów ciśnienia w przepływie cieczy i gazów, przepływu (strumienia masy i objętości), temperatury, poziomu cieczy, prędkości przepływu.


  Efekty kształcenia (po ukończeniu kursu uczestnik potrafii):

  realizować pomiary wybranych wielkości za pomocą nowoczesnych przyrządów, metod i układów pomiarowych analizować żródła błędów i składowe niepewności pomiaru.


  Liczba miejsc

  10


  Czas trwania

  Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe). Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń.


  Wymagane dokumenty/zasady naboru (do ewentualnego omówienia)

  Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm


  Opłaty- za cały kurs

  Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika 1800 PLN. Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik. Wydajemy także certyfikaty ukończenia kursu.


  Dane kontaktoweAdres mailowy:

  i-10@adm.p.lodz.pl


  Informacje uzupełniające

  Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.

Pompy Przepływowe

  Pompy Przepływowe

  Organizator kursu/jednostka organizacyjna
  Instytut Maszyn Przepływowych
  Kierownik kursu
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
  Charakterystyka kursu

  Zakres tematyczny kursu (kurs obejmuje zagadnienia z zakresu):

   

  Parametry pracy pomp. Podstawy klasyfikacji pomp z uwzględnieniem zasady pracy i cech eksploatacyjnych. Typy, konstrukcje i podstawowe charakterystyki współczesnych pomp. Współpraca pompy z instalacją, dobór pomp. Kawitacja: zjawisko, identyfikacja, skutki, sposoby zapobiegania. Regulacja: metody, możliwości i konsekwencje zastosowania. Układy łożyskowe i odciążające zespół wirujący. Nowoczesne metody projektowania pomp wykorzystujące obliczenia numeryczne przepływów trójwymiarowych. Możliwości modernizacji istniejących konstrukcji. Wybrane zagadnienia eksploatacji pomp: typowe awarie, zapobieganie. 
  Adresaci (kurs skierowany jest do):
  pracowników przemysłu, inżynierów i techników, związanych ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, górnictwo itp.
  Cel kursu:
  Doskonalenie wiedzy z dziedziny konstrukcji i eksploatacji współczesnych pomp przepływowych 
  Efekty kształcenia (po ukończeniu kursu uczestnik potrafii):
  różnicować konstrukcje współczesnych pomp ze względu na zasadę pracy i podstawowe cechy eksploatacyjne,                                                                              analizować problemy związane ze współpracą pompy z instalacją,              analizować i interpretować zjawisko kawitacji,                                                                      analizować przyczyny typowych awarii pomp i możliwości ich zapobiegania, formułować podstawowe wymagania dotyczące modernizacji pomp.
  Liczba miejsc
  10
   Czas trwania
  Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe). Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń. 
  Wymagane dokumenty/zasady naboru (do ewentualnego omówienia)
  Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm
  Opłaty- za cały kurs
  Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika 1800 PLN.                                       Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik.   Wydajemy także certyfikaty ukończenia kursu.
  Dane kontaktowe 
  Adres mailowy: i-10@adm.p.lodz.pl
  Informacje uzupełniające
  Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.

   

Eksploatacja rurociągów wysokoprężnych

   

   
  Pompy Przepływowe
  Organizator kursu/jednostka organizacyjna
  Instytut Maszyn Przepływowych
  Kierownik kursu
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
  Charakterystyka kursu
  Zakres tematyczny kursu (kurs obejmuje zagadnienia z zakresu):
  Parametry pracy pomp. Podstawy klasyfikacji pomp z uwzględnieniem zasady pracy i cech eksploatacyjnych. Typy, konstrukcje i podstawowe charakterystyki współczesnych pomp. Współpraca pompy z instalacją, dobór pomp. Kawitacja: zjawisko, identyfikacja, skutki, sposoby zapobiegania. Regulacja: metody, możliwości i konsekwencje zastosowania. Układy łożyskowe i odciążające zespół wirujący. Nowoczesne metody projektowania pomp wykorzystujące obliczenia numeryczne przepływów trójwymiarowych. Możliwości modernizacji istniejących konstrukcji. Wybrane zagadnienia eksploatacji pomp: typowe awarie, zapobieganie. 
  Adresaci (kurs skierowany jest do):
  pracowników przemysłu, inżynierów i techników, związanych ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, górnictwo itp.
  Cel kursu:
  Doskonalenie wiedzy z dziedziny konstrukcji i eksploatacji współczesnych pomp przepływowych 
  Efekty kształcenia (po ukończeniu kursu uczestnik potrafii):
  różnicować konstrukcje współczesnych pomp ze względu na zasadę pracy i podstawowe cechy eksploatacyjne,   analizować problemy związane ze współpracą pompy z instalacją,  analizować i interpretować zjawisko kawitacji, analizować przyczyny typowych awarii pomp i możliwości ich zapobiegania, formułować podstawowe wymagania dotyczące modernizacji pomp.
  Liczba miejsc
  10
   Czas trwania
  Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe). Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń. 
  Wymagane dokumenty/zasady naboru (do ewentualnego omówienia)
  Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm
  Opłaty- za cały kurs
  Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika 1800 PLN.   Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik.   Wydajemy także certyfikaty ukończenia kursu.
  Dane kontaktowe 
  Adres mailowy: i-10@adm.p.lodz.pl
  Informacje uzupełniające
  Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.

   

Sprężarki i Wentylatory

   

  Kierownik kursu
  Dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz - prof. PŁ
  Charakterystyka kursu
  Zakres tematyczny kursu (kurs obejmuje zagadnienia z zakresu):
   Konstrukcje współczesnych sprężarek promieniowych i osiowych oraz wentylatorów. Termodynamika procesu sprężania i teoria stopnia. Podstawy dynamiki i diagnostyki systemu wirującego sprężarki. Podstawy sterowania i zabezpieczenia sprężarek. Wybrane zagadnienia eksploatacyjne  współpraca z siecią, pompowanie, siła osiowa, retrofit i revamp. Typowe awarie. Wprowadzenie do obliczeń przepływu przez stopień sprężarki. Badanie charakterystyki sprężarki. Współpraca szeregowa i równoległa sprężarek
  Adresaci (kurs skierowany jest do):
  pracowników przemysłu, inżynierów i techników, związanych ze służbami utrzymania ruchu maszyn - np. elektrociepłownie i elektrownie, przemysł petrochemiczny i chemiczny, firmy związane z przesyłem gazu itp.
  Cel kursu:
  Doskonalenie wiedzy z dziedziny konstrukcji i eksploatacji współczesnych sprężarek przepływowych i wentylatorów
  Efekty kształcenia (po ukończeniu kursu uczestnik potrafii):
  różnicować konstrukcje współczesnych sprężarek i wentylatorów promieniowych i osiowych ze względu na zasadę działania, formułować kryteria techniczno-ekonomiczne doboru sprężarek,  interpretować typowe awarie sprężarek, formułować wymagania dotyczące modernizacji sprężarek i wentylatorów.
  Liczba miejsc
  10
   Czas trwania
  Trzy spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe). Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń. 
  Wymagane dokumenty/zasady naboru (do ewentualnego omówienia)
  Zgłoszenia indywidualne lub grupowe za pośrednictwem zainteresowanych firm
  Opłaty- za cały kurs
  Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika 1800 PLN.     Koszt obejmuje materiały pomocnicze do kursu, które otrzymuje każdy uczestnik.   Wydajemy także certyfikaty ukończenia kursu.
  Dane kontaktowe 
  Adres mailowy: i-10@adm.p.lodz.pl
  Informacje uzupełniające
  Istnieje możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego kursu dla grup zgłaszanych za pośrednictwem zainteresowanych firm dla min. 10 uczestników.