Dziekanat Wydziału Mechanicznego

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

NEWS

Drodzy Studenci !!! zachęcamy do kontaktu z DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów.

więcej

Informacje Dla studentów 1 roku

A+ / A-

2021-10-04

Ubezpieczenie


Certyfikaty ubezpieczenia OC+NNW, wykupione za pośrednictwem strony WM PŁ (odnośnik do firmy InterRisk) - pliki o nazwie "certyfikaty.pdf", proszę przesyłać na adres mailowy: malwina.luczak@p.lodz.pl


21.09.2021 r.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/22


Lista osób przyjętych na studia


LISTA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/22


Lista osób nieprzyjętych na studia


28.07.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia na terenie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

Zajęcia w trybie zdalnym i stacjonarnym będą rozdzielone, zaplanowane i realizowane w ściśle określone dla danego kierunku studiów dni tygodnia. Szczegółowe plany zajęć zostaną udostępnione w drugiej połowie września 2021 r.

Zajęcia zdalne w Politechnice Łódzkiej prowadzone są przy wykorzystaniu dwóch narzędzi: uczelnianej platformy WIKAMP oraz pakietu Office365. Szczegółowe informacje i instrukcje uzyskania dostępu i korzystania przez Studentów z tych narzędzi zawarte są w kursie przygotowanym przez Centrum e-Learningu Politechniki Łódzkiej dostępnym pod adresem

https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=68.


Aby uzyskać dostęp do kursu, należy zalogować się za pomocą pełnego adresu i hasła indywidualnego konta pocztowego Studenta w uczelnianym systemie poczty elektronicznej.


Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w kursie informacjami.

28.07.2021 r.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Gratulujemy przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej!


Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i wykonanie opisanych czynności, poprzedzających dołączenie do grona studentów naszej Uczelni i rozpoczęcie studiów.


Gratulujemy przyjęcia na studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i wykonanie opisanych czynności, poprzedzających dołączenie do grona Studentów naszej Uczelni i rozpoczęcie studiów.


Obowiązek złożenia ślubowania akademickiego


Osoba zakwalifikowana na studia w Politechnice Łódzkiej staje się formalnie Studentem Politechniki Łódzkiej dopiero po złożeniu ślubowania akademickiego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem pod tekstem ślubowania. Niespełnienie tego obowiązku do dnia 31 października 2021 r. będzie podstawą do anulowania wpisu na listę przyjętych na studia w Politechnice Łódzkiej.

Prosimy o przeczytanie i podpisanie załączonego dokumentu ślubowania akademickiego. Prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2021 r. podpisanego oryginału tego dokumentu drogą pocztową (listem poleconym) lub osobiście do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego, który mieści się pod adresem zamieszczonym na końcu niniejszej informacji.


Komunikacja Uczelnia – Student


Komunikacja pomiędzy Uczelnią a Studentami Politechniki Łódzkiej jest realizowana przez:


i. usługi Wirtualnego Kampusu Politechniki Łódzkiej (WIKAMP), wirtualnego dziekanatu (WEBDziekanat), serwis poczty elektronicznej, elementy składowe pakietu Office365 (np. TEAMS); opis funkcjonowania i aktywacji znajduje się poniżej,

ii. pocztę tradycyjną,

iii. kontakty telefoniczne,

iv. jednokierunkowe przekazywanie ważnych informacji od Uczelni do Studenta w postaci wiadomości SMS, przesyłanych na numer telefonu, który został przekazany na etapie rekrutacji. Jeśli nastąpiła zmiana tego numeru, prosimy o skontaktowanie się z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego celem aktualizacji numeru (dane kontaktowe podane są na końcu informacji) lub o samodzielną zmianę na stronie WEBDziekanatu,

v. ogólnodostępne wiadomości zamieszczane na internetowych stronach informacyjnych Uczelni,

vi. informacje publikowane na stronie Wydziału Mechanicznego (stworzona została zakładka z informacjami istotnymi tylko dla Studentów 1 roku) – prosimy o jej regularne odwiedzanie: http://www.mechaniczny.p.lodz.pl/studenci_1rok.html


System Uczelnianej Poczty Elektronicznej (UPE) jest podstawowym i obowiązującym środkiem komunikacji pomiędzy Studentem a administracją Uczelni oraz nauczycielami akademickimi.

Dostęp do usług WIKAMP, poczty elektronicznej, WEBDziekanatu oraz innych spersonalizowanych usług wymaga uwierzytelnienia, które dokonywane jest na podstawie indywidualnego identyfikatora pocztowego (adresu pocztowego) i przypisanego do niego niejawnego hasła. Identyfikator pocztowy stanowi część adresu poczty elektronicznej Politechniki Łódzkiej, znajduje się po lewej stronie znaku @. Np. dla adresu aaaa.bbbb@p.lodz.pl identyfikator pocztowy to aaaa.bbbb, a dla adresu 123456789@edu.p.lodz.pl identyfikator pocztowy to 123456789. Dla Studentów identyfikatorem jest numer album, czyli unikalny numer Studenta (ciąg cyfr), pod jakim każdy Student Politechniki Łódzkiej jest zarejestrowany w systemie Uczelni.


Informacja o sposobie aktywacji konta pocztowego UPE zostanie Państwu przesłana w formie SMS.

Dostęp do serwisu UPE uzyskuje się pod adresem https://office.p.lodz.pl lub z innych serwisów poprzez umieszczony w nich link.

Dodatkowe informacje w sprawie zasad korzystania z poczty, zmiany hasła itp. dostępne są pod adresem

https://edu.p.lodz.pl/mod/book/view.php?id=5504&chapterid=81

(wymaga uwierzytelnienia i zalogowania do usług WIKAMP).

W razie potrzeby można również zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta Centrum E-learningu Politechniki Łódzkiej – bok@edu.p.lodz.pl, tel. 42 631 28 06.


Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Łódzką i Studentem


Osoba wpisana na listę przyjętych na studia w Politechnice Łódzkiej zobowiązana jest zawrzeć w terminie do 31 października 2021 r. umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej (zawarcie umowy następuje poprzez złożenie podpisu pod jej tekstem). Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy Studentów.

Proponujemy zawarcie umowy w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisów elektronicznych. Odbywa się to w następujący sposób:

i. Na indywidualne konto poczty elektronicznej w systemie UPE zostanie przesłany w formie załącznika do wiadomości plik umowy, uprzednio podpisany elektronicznie przez osobę reprezentującą Politechnikę Łódzką.

ii. Weryfikację podpisu osoby reprezentującej Politechnikę Łódzką można przeprowadzić za pomocą serwisu

https://weryfikacjapodpisu.pl/verification/#dropzone lub w programie Adobe Reader DC.

iii. Z treścią umowy można zapoznać się za pomocą przeglądarki Adobe Reader DC.

iv. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy. Nie jest możliwa ingerencja w tekst umowy i samodzielne dokonywanie zmian w jej treści. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego.

v. Po zapoznaniu się z umową prosimy o podpisanie otrzymanego pliku własnym podpisem elektronicznym profilu zaufanego złożonym z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie:

https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Uwaga: skorzystanie z tej metody wymaga posiadania Profilu zaufanego. Uzyskanie Profilu zaufanego jest darmowe i możliwe zdalnie w trybie online. Informacje o tym, jak uzyskać Profil zaufany, dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

vi. Podpisany w ten sposób plik umowy wraz z podpisami elektronicznymi należy dołączyć jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego w systemie UPE na adres: umowy_W1@info.p.lodz.pl. Zalecamy wysłanie przez wykorzystanie opcji „odpowiedz wszystkim” na przysłany list.


Ci z Państwa, którzy nie zamierzają skorzystać z opisanej powyżej zdalnej drogi zawarcia umowy, proszeni są o indywidualny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego w celu uzgodnienia trybu i terminu osobistego podpisania umowy.


Badania lekarskie


W załączniku do niniejszej informacji znajduje się skierowanie na wykonanie badań lekarskich w związku z potencjalnym narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Niewykonanie zleconych badań może skutkować niedopuszczeniem Państwa do realizacji zajęć, a w konsekwencji do skreślenia z listy Studentów.

Badania można wykonać na podstawie załączonego skierowania nieodpłatnie w wybranych placówkach służby zdrowia na podstawie umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykaz tych jednostek znajduje się na stronie Politechniki Łódzkiej pod adresem:

https://www.p.lodz.pl/pl/badania-wstepne-okresowe-studenci.

Politechnika Łódzka nie pokrywa kosztów poniesionych przez Studenta w przypadku wykonania badań w innej placówce niż wykazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Uzyskane orzeczenie lekarskie należy przesłać w postaci pliku czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału, stanowiącego załącznik do wiadomości e-mail wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej Politechniki Łódzkiej i skierowanej do p. Malwiny Łuczak na adres malwina.luczak@p.lodz.pl nie później niż do 15 listopada 2021 r. Oryginał orzeczenia można też osobiście złożyć w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego, również u p. Malwiny Łuczak (pok. 7.).


Inauguracja roku akademickiego


Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Mechanicznym zaplanowana jest dla studiów stacjonarnych na 1 października 2021 r. godzina 15.00,

dla studiów niestacjonarnych 9 października 2021 r. godzina 10:00

w Audytorium im. Sołtana (bud. A19, kampus A)


Uczestnicy uroczystości zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. W sprawnym i bezpiecznym zorganizowaniu uroczystości inauguracji roku akademickiego znacznie pomogłoby przedstawienie organizatorom certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19, czyli tzw. „paszportu covidowego”.


Uwaga: Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi uroczystość inauguracji może być zorganizowana w pomieszczeniach Uczelni pod warunkiem ograniczenia liczby uczestników do nominalnej liczby 75% stałych miejsc (siedzisk) w salach, przy czym do tak ustalonego limitu liczby uczestników nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W związku z powyższym prosimy o przybycie na uroczystość inauguracji bez osób towarzyszących.


Z uwagi na możliwość wymuszenia zmiany formy inauguracji przez sytuację epidemiczną prosimy o śledzenie strony informacyjnej Wydziału Mechanicznego:

http://www.mechaniczny.p.lodz.pl/studenci_1rok.html.


Prosimy o regularne (codziennie) sprawdzanie zawartości skrzynki pocztowej w systemie UPE. Najważniejsze i najpilniejsze informacje oraz ogłoszenia będą przekazywane tą drogą.


Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia na terenie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

Zajęcia w trybie zdalnym i stacjonarnym będą rozdzielone, zaplanowane i realizowane w ściśle określone dla danego kierunku studiów dni tygodnia. Szczegółowe plany zajęć zostaną udostępnione w drugiej połowie września 2021 r.

Zajęcia zdalne w Politechnice Łódzkiej prowadzone są przy wykorzystaniu dwóch narzędzi: uczelnianej platformy WIKAMP oraz pakietu Office365. Szczegółowe informacje i instrukcje uzyskania dostępu i korzystania przez Studentów z tych narzędzi zawarte są w kursie przygotowanym przez Centrum e-Learningu Politechniki Łódzkiej dostępnym pod adresem

https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=68.

Aby uzyskać dostęp do kursu, należy zalogować się za pomocą pełnego adresu i hasła indywidualnego konta pocztowego Studenta w uczelnianym systemie poczty elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w kursie informacjami.


Szczepienia


Władze Politechniki Łódzkiej podjęły wiele starań, by Uczelnia była bezpiecznym miejscem pracy i nauki. Gorąco zachęcamy Państwa do zaszczepienia się przeciw COVID-19, w tym do skorzystania z możliwości zaszczepienia się w punkcie szczepień specjalnie zorganizowanym na terenie kampusu B Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 10 w Łodzi (budynek Zatoki Sportu) po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu w godzinach pracy przychodni „Policlinic”, tj. od poniedziałku do piątku od 8.30 do 18.30,

tel. 459 595 350 lub 690 113 806.

Szczepienia odbywają się w godzinach od 10.00 do 18.00.


Opiekunowie grup

Każda grupa dziekańska ma wyznaczonego opiekuna. Lista grup i przypisanych im opiekunów zostanie opublikowana w późniejszym terminie. Wszelkie sprawy dydaktyczne i organizacyjne oraz pytania związane z tokiem studiów należy, w pierwszej instancji, kierować do opiekuna danej grupy studenckiej.

Po inauguracji zaplanowane jest spotkanie z opiekunami grup, którzy przekażą najważniejsze informacje. Miejsce, sposób i termin spotkania zostaną podane w późniejszym komunikacie.


W imieniu zespołu Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Z wyrazami szacunku

Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. studenckich

Dane kontaktowe:

Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

adres: 90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15

telefony: 42 631-(22-00), (22-03)

adresy poczty elektronicznej:

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

beata.panczak@p.lodz.pl

ubezpieczenia i badania lekarskie:

malwina.luczak@p.lodz.pl

opiekun I roku studiów:

dr inż. Łukasz Stawiński: lukasz.stawinski@p.lodz.pl

strona informacyjna wydziału : www.mechaniczny.p.lodz.pl

zakładka dla Studentów I roku: http://www.mechaniczny.p.lodz.pl/studenci_1rok.html

strona informacyjna Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl

więcej więcej