WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA I i II STOPNIA

A+ / A-

2017-07-25

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018

 

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz plik pdf

UWAGA :

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów , które złożyły wymagane podczas procesu rekrutacji dokumenty nie dostarczają dodatkowych dokumentów oraz nie potwierdzają przyjęcia.
Konieczne jest zgłoszenie rezygnacji ze studiów –do dnia 31.08.2017r.
Pocztą zostaną dostarczone zawiadomienia o przyjęciu zawierające  wszystkie ważne informacje związane z rozpoczęciem studiów.

 

2017-05-18

 

IV UCZELNIA TECHNICZNA W POLSCE

Rynek pracy w coraz większym stopniu poszukuje inżynierów, a w szczególności inżynierów mechaników. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej wychodzi temu naprzeciw oferując zgodny z tendencjami europejskimi system studiów (akredytacja międzynarodowej organizacji stowarzyszeń inżynierskich FEANI).

Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł Euro – Inżyniera uprawniający do wykonywania zawodu w krajach europejskich.

Wydział Mechaniczny jest jednym z trzech najstarszych wydziałów w Politechnice Łódzkiej - jego tradycje sięgają 1945 roku.Obecnie, studia na tym Wydziale odbywają się według zreformowanego systemu studiów, zgodnego z tendencjami europejskimi.

Kadra naukowo-dydaktyczna liczy około 226 nauczycieli akademickich, a w śród nich 24 profesorów tytularnych i 35 doktorów habilitowanych.Dołącz do nas na następujących kierunkach:

 

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, oraz niestacjonarne pierwszego stopnia
 1. Studenci zdobywają wiedzę potrzebną do automatyzacji, modernizacji i komputeryzacji procesów produkcyjnych oraz budowy i sterowania robotów przemysłowych.
  Mają interdyscyplinarne przygotowanie z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki i teorii sterowania.
  Duży nacisk skierowany jest również na opanowanie nowych technik komputerowych oraz umiejętności zestawiania oprogramowania i doboru nastaw układów automatyki przemysłowej.
ENERGETYKA studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarne pierwszego stopnia
 1. Jest to kierunek uruchomiony po raz pierwszy w roku akademickim 2003/2004 na kilku uczelniach technicznych w Polsce. Program studiów jest dostosowany do wymagań, jakie stawia współczesna energetyka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii i zmniejszania zagrożeń środowiska. Na kierunku tym są dwie specjalności: Systemy i maszyny energetyczne / Chłodnictwo i klimatyzacja. W zależności od wybranej specjalności studenci poznają nowoczesne technologie w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn wirnikowych – turbin parowych i gazowych, silników lotniczych, sprężarek, pomp oraz nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Studenci korzystają z dobrze wyposażonych laboratoriów dydaktycznych i badawczych, pracowni komputerowych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych, aktualnie stosowanych w przemysłowej praktyce inżynierskiej. Wykłady z wybranych przedmiotów są prowadzone na wyższych latach studiów w języku angielskim, co służy rozwijaniu międzynarodowej współpracy edukacyjnej oraz ułatwia odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych. Ważnym elementem studiów są także praktyki i staże w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i przemysłowych.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarne pierwszego stopnia
 1. Program studiów pozwala wykształcić specjalistów potrzebnych na rynku pracy związanym z rozwojem technologii i eksploatacji nowych materiałów. Studenci kształcą się w zakresie projektowania, wytwarzania i doskonalenia materiałów konstrukcyjnych, a także ich doboru w zależności od konkretnej funkcji maszyny, urządzenia czy konstrukcji. Są przygotowani także do przeprowadzania ekspertyz materiałowych.
 2. Studia I stopnia
  1. Sylwetka absolwenta kierunku Inżynieria Materiałowa – studia I stopnia Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa po studiach I stopnia (inżynierskich) otrzymuje wiedzę z zakresu fizyki, chemii, informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych; doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań; technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów; metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwent posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiada umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Absolwent posiada sprawność komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle, a także małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Posiada umiejętności doboru materiałów. Jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Absolwent przygotowany jest do: prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowego zaplecza badawczego; zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych; obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Absolwent przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu; jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. "Standardy kształcenia dla kierunków studiów - Inżynieria materiałowa I i II stopnia"


  Studia II stopnia
  1. Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa po studiach drugiego stopnia (magisterskich) uzyskuje umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: dwóch specjalności: Inżynierii Powierzchni oraz Inżynierii Biomateriałów. Po ukończeniu specjalności Inżynieria Powierzchni jest specjalistą z zakresu doboru materiałów oraz technologii ich wytwarzania, kształtowania, przetwórstwa i recyklingu. Jest jednocześnie specjalistą z zakresu informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich w zakresie Inżynierii Materiałowej. Po ukończeniu specjalności Inżynieria Biomateriałów absolwent uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu biomateriałów, co pozwala mu określać kryteria doboru materiałów na różnego rodzaju zastosowania biomedyczne, np. implanty. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej, jak również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. "Standardy kształcenia dla kierunków studiów - Inżynieria materiałowa I i II stopnia"


  3. .
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
 1. Studenci zdobywają wiedzę potrzebną do projektowania i wykonawstwa konstrukcji mechanicznych, w tym: maszyn dla potrzeb przemysłu, maszyn roboczych, silników samochodowych oraz stosowanych w napędzie i sterowaniu, obrabiarek, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Kształcą się także w zakresie technologii budowy maszyn i urządzeń. Przygotowują się również do pracy w atrakcyjnych i nowych dziedzinach, jak mechatronika, aparatura i sprzęt medyczny, biomechanika, technologia biomateriałów, informatyka stosowana, eksploatacja maszyn. Zdobywają podstawową wiedzę z szeroko rozumianej działalności handlowej i związanych z nią zagadnień finansowych, prawnych, organizacyjnych i marketingowych. W ramach tego kierunku prowadzone jest także kształcenie w wykładowym języku angielskim na specjalności Mechanical Engineering and Applied Computer Science. Kształcenie to jest organizacyjnie związane z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.
TRANSPORT studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarne pierwszego stopnia
 1. Jest to nowy kierunek, uruchomiony po raz pierwszy w roku akademickim 2004/2005. Program studiów jest dostosowany do wymagań, jakie stawia współczesny transport, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, bezpieczeństwa ruchu, organizacji zaplecza i zmniejszania zagrożeń dla środowiska. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii środków transportowych. Wykształcenie przygotowuje do rozwiązywania różnorodnych, często interdyscyplinarnych, problemów związanych z logistyką i ekonomią w transporcie, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowaniem ruchem - wszystko w odniesieniu do transportu drogowego i szynowego. Takie wykształcenie, integrujące infrastrukturę, środki techniczne, sterowanie oraz problemy organizacyjne i ekonomiczne, jest nowoczesne i zgodne z interdyscyplinarnym charakterem transportu jako dziedziny nauki.
INŻYNIERIA PRODUKCJI studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarne pierwszego stopnia
 1. Kierunek ten kształci poszukiwanych na rynku pracy inżynierów mechaników mających pogłębioną wiedzę z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania. Duży nacisk skierowany jest także na opanowanie przez studentów technik komputerowych i poszerzenie znajomości języków obcych.


MECHATRONIKA studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarne pierwszego stopnia
 1. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika uzyskają umiejętności oraz wiedzę pozwalającą na projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatację produktów i urządzeń mechatronicznych, tzn. stanowiących połączenie układów mechanicznych sterowanych poprzez zintegrowane układy elektroniczne. Zdobyta wiedza oraz znajomość czynna języka obcego na poziomie wymaganym przez MNiSW pozwoli na pracę absolwenta m.in. w międzynarodowych zespołach inżynierskich, ośrodkach badawczo-rozwojowych w kraju lub zagranicą. Absolwenci zdobędą wiedzę podstawowa z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Wiedza kierunkowa obejmuje takie interdyscyplinarne zagadnienia, jak: języki programowania, oprogramowanie urządzeń mobilnych, programowanie sterowników, elektronikę i techniki mikroprocesorowe, elektrotechnikę, technologię maszyn, obróbkę ubytkową oraz metrologię i systemy pomiarowe. W zakresie wiedzy ogólnej absolwenci zyskają wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy. Absolwenci zostaną również przygotowani i będą mieli możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia (otwarcie w roku ak. 2010/11)
 2. Nowo otwarty kierunek "Mechatronika" stanowi pomost łączący prowadzoną od wielu lat klasyczną metodę nauczania na renomowanym Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej z obecnymi kierunkami rozwoju w przemyśle XXI wieku. Mechatronika jest "synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych". Główny nacisk kształcenia na nowym kierunku położony zostanie na pierwszy człon nazwy "Mechatronika" czyli na mechanikę, lecz również przyszły absolwent zyska szeroką wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, technik mikroprocesorowych, sterowania czy automatyki. Kadra Wydziału Mechanicznego zapewni silne podstawy naukowe dla nowo tworzonego kierunku, a także dzięki swojemu doświadczeniu zagwarantuje wysokie standardy kształcenia. Przyszły absolwent Mechatroniki znajdzie zatrudnienie w nowoczesnych branżach techniki takich jak: motoryzacja, lotnictwo, konstrukcja i produkcja sprzętu "codziennego użytku" (RTV, AGD) oraz w firmach wykorzystujących wszelkiego rodzaju zautomatyzowane linie produkcyjne.
 3. Program studiów na kierunku mechatronika został opracowany w oparciu o państwowe standardy kształcenia w dziedzinie mechatroniki, które odnaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl).
 4. Studia realizowane będą w systemie dwustopniowym (w trybie dziennym i zaocznym) obejmującym:
 5. stopień I (inżynierski) - 7 semestrów;
 6. stopień II (magisterski) - 3 semestry.


INŻYNIERIA KOSMICZNA studia stacjonarne pierwszego stopnia
 1. Kierunek Inżynieria kosmiczna jest interdyscyplinarnym, unikalnym programem kształcenia przegotowanym przez specjalistów z wielu Wydziałów PŁ.
 2. Wykorzystuje doświadczenia zdobyte przy prowadzeniu kierunków kształcenia obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, automatyki i robotyki, sterowania, w obszarze zagadnień związanych z inżynierią kosmiczną. Odwołuje się także do badań naukowych prowadzonych w PŁ w zakresie zagadnień związanych z inżynierią kosmiczną, oraz projektów studenckich kół naukowych działających w PŁ (projekt DEPLiX, oraz Mars Rover).
 3. Absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych i konsultingowych związanych z sektorem kosmicznym, lecz także w innych gałęziach przemysłu wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Inżynieria kosmiczna, jak przemysł maszynowy, przetwórczy, chemiczny, włókienniczy, energetyka, oraz w sektorze nowoczesnych technologii. Mogą pracować na stanowiskach konstruktorów, technologów, automatyków, konsultantów, projektantów.
 4. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych