WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2019-07-26

Urlop w dziekanacie.

W dniach 05-27 sierpnia 2019 roku pokój 215 nieczynny- urlop .

 

Dokumenty na egzamin dyplomowy będą przyjmowane od dnia 28.08.2019 (środa)

2019-07-25

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020.

 

Automatyka i Robotyka - pobierz pdf.

Energetyka - pobierz pdf.

Inżynieria Materiałowa -pobierz pdf.

Mechanical Engineering - pobierz pdf.

Mechanika i Budowa Maszyn - pobierz pdf.

Osoby nieprzyjęte na studia - pobierz pdf.


2019-07-16

Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Termin składania wniosków o stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Przedstawianie kandydatur studentów do stypendium obowiązuje do dnia 20.09.2019 r.

 

Obowiązuje Komunikat Prorektora ds. Studenckich z dnia 17.07.2019 r. w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra i proszę się z nim zapoznać - Dokument. pdf

 

2019-03-21

Studenci, którzy powtarzają semestr dyplomowy zobowiązani są do składania, co poniedziałek raportów ze stanu zaawansowania pracy dyplomowej osobiście do dziekanatu Wydziału Mechanicznego do pokoju A22a/215/IIp.

2019-03-18

Dyżury Wydziałowej Rady Samorządu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

szkola

2019-03-06

Wydawanie legitymacji osobom przyjętym na II stopień studiów rozpocznie się dnia 12 marca br.

W celu odbioru legitymacji należy dostarczyć:

Dowód wpłaty za legitymację – 22 PLN (nr konta podany w Zawiadomieniu o przyjęciu)

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC

Orzeczenie lekarskie (oryginał, wcześniej Student wykonuje dla siebie dwie kopie)

Legitymację studencką ze studiów I stopnia (w przypadku osób, które ukończyły Wydział Mechaniczny) .

2018-12-21

UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

 

2018-11-06

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich.

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania. W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2018-10-02

szkola

Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Studenci, którzy nie otrzymali zwrotnego maila z certyfikatem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia (czasami ta wiadomość znajduje się w SPAM-ie), powinni kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z firmą InterRisk na niżej podany adres mailowy. wroclaw@interrisk.pl

Temat: imię, nazwisko, numer polisy

Treść maila: opis sprawy wraz z danymi do kontaktu (nr telefonu)

Załączniki: potwierdzenie przelewu opłaconej składki

więcej

2018-09-13

Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

 

1. Studenci po odbiór legitymacji zgłaszają się do Dziekanatu (pokój 210) – poprzez system kolejkowy, godziny 11.00-14.00 (piątek nieczynne)- z następującymi dokumentami:


-potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia NNW i OC (wydrukowany certyfikat)-nr konta oraz wysokość składki na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl zakładka „dla studentów”- ubezpieczenie ,
- ksero potwierdzenia wpłaty za legitymację studencką, nr konta oraz kwota w zawiadomieniu o przyjęciu ;
- oryginałem orzeczenia lekarskiego (2x ksero dla studenta).


2. Po odbiorze legitymacji studenckiej należy pobrać hasło do elektronicznej poczty Politechniki Łódzkiej;
3. Kontakt ze wszystkimi pracownikami (dydaktyka , Dziekanat itp.) tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ- pracownicy posiadają adresy imię.nazwisko@p.lodz.pl;
4. Obecność na wszystkich rodzajach zajęć obowiązkowa;
5. Godziny pracy Dziekanatu 11.00-14.00 (pon,wt,śr,czw.), w piątek Dziekanat nieczynny.
6. W Dziekanacie obowiązuje  System kolejkowy;
7. Studenci zobowiązani są odbyć szkolenie BHP w formie elektronicznej, które znajduje się na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka dla studentów, szkolenie BHP dla studentów I roku studiów.

 

 

2018-09-10

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

2018-04-04

Uwaga otrzymane po badaniach wstępnych oraz okresowych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210)

 

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia .

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210).

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia ww. orzeczenia może być podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA