WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2018-09-20

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, w związku z planowaną immatrykulacją roku akademickiego 2018/2019, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów i trybów studiów dniu - 01 (poniedziałek ) października br w godzinach 8:00 - 12:00.

 

2018-09-13

Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

 

1. Studenci po odbiór legitymacji zgłaszają się do Dziekanatu (pokój 210) – poprzez system kolejkowy, godziny 11.00-14.00 (piątek nieczynne)- z następującymi dokumentami:


-potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia NNW i OC (wydrukowany certyfikat)-nr konta oraz wysokość składki na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl zakładka „dla studentów”- ubezpieczenie ,
- ksero potwierdzenia wpłaty za legitymację studencką, nr konta oraz kwota w zawiadomieniu o przyjęciu ;
- oryginałem orzeczenia lekarskiego (2x ksero dla studenta).


2. Po odbiorze legitymacji studenckiej należy pobrać hasło do elektronicznej poczty Politechniki Łódzkiej;
3. Kontakt ze wszystkimi pracownikami (dydaktyka , Dziekanat itp.) tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ- pracownicy posiadają adresy imię.nazwisko@p.lodz.pl;
4. Obecność na wszystkich rodzajach zajęć obowiązkowa;
5. Godziny pracy Dziekanatu 11.00-14.00 (pon,wt,śr,czw.), w piątek Dziekanat nieczynny.
6. W Dziekanacie obowiązuje  System kolejkowy;
7. Studenci zobowiązani są odbyć szkolenie BHP w formie elektronicznej, które znajduje się na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka dla studentów, szkolenie BHP dla studentów I roku studiów.

 

 

2018-09-11

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta immatrykulacja dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/19 odbędzie się 01 października 2018r. o godzinie 9,00 w audytorium 5M10 im. A. Sołtana (budynek A-19), obecność obowiązkowa.

Obowiązuje strój galowy.

 

2018-09-10

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

2018-09-07

szkola

UWAGA!!! Szanowny Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

więcej

2018-04-11

Placówki wykonujące badania wstępne dla studentów .

 

Placówki wykonujące badania wstępne dla studentów.

więcej

2018-04-04

Uwaga otrzymane po badaniach wstępnych oraz okresowych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210)

 

2017-10-18

Dotyczy - elektronicznych legitymacji

W celu przedłużenia elektronicznej legitymacji studenckiej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie ubezpieczenia.

 

2017-10-01

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia .

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210).

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia ww. orzeczenia może być podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-09-28

Odbiór legitymacji studenckich

Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz wydrukowane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA