WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2020-09-25

Uwaga studenci!

Sprawy związane z legitymacjami, praktykami, badaniami lekarskimi, składaniem wniosków o uznanie dodatkowych osiągnięć w suplemencie czy wystawianiem zaświadczeń o ukończeniu studiów (absolwenci) załatwiane będą w pokoju 7 (parter), tel. (42) 631 – 27 - 00.

2020-09-25

Likwidacja gr. M2-MiBM, sem. 3

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 ulega likwidacji grupa M-2 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn , semestr 3. Nowe listy grup dla tego kierunku są na stronie Wydziału opublikowane z planem zajęć.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów.

więcej

2020-09-21

Uwaga studenci I roku.

Już można aktywować konto w systemie informatycznym PŁ.

Proszę aktywować konto zgodnie z przesłaną instrukcją.

Ostateczny termin aktywacji konta do dnia 25.09.2020r.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prorektora dotyczący określenia dodatkowych warunków rejestracji, oraz Komunikat w sprawie obowiązkowych przedmiotów spoza programu studiów.

więcej

2020-09-17

Dodatkowe warunki zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów IFE.

więcej

2020-09-17

Dodatkowe warunki zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Wydziału Mechanicznego

więcej

2020-08-31

Dotyczy legitymacji studenckich.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Aktualne Rozporządzenie MNISW utrzymuje ograniczenia funkcjonowania uczelni do 30 września br.

Obecnie, nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. Legitymacje będą mogły być przedłużane w terminie późniejszym, po dokonaniu rejestracji."

Legitymacje dla 1 roku będą normalnie wydawane.

2020-08-31

Uwaga Studenci semestru 6.

Charakterystykę tematu pracy dyplomowej (podpisaną przez promotora i studenta) należy przesłać elektronicznie na adres beata.panczak@p.lodz.pl do dnia 16.10.2020 r. Po tym terminie tematy prac dyplomowych zostaną rozlosowane.

2020-08-26

Zmiany w Zarządzeniu Rektora PŁ w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

więcej

2020-07-21

Zaktualizowana lista placówek przeprowadzających badania lekarskie.

 

więcej

2020-07-15

INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA DOKTORSKA

 

Do wszystkich studentów ostatniego roku studiów.

 

Jeśli intryguje Was nauka i myślicie o karierze naukowca, serdecznie Was zapraszamy do aplikowania. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska PŁ oferuje kształcenie w 12 dyscyplinach i w aż 4 dziedzinach naukowych prowadzone w języku angielskim.

więcej

2020-07-07


Informacja o zmianach w organizacji obowiązkowych praktyk studenckich w roku akad. 2019/2020 wynikające z obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii.

więcej

2020-06-22

Jak przygotować się do sesji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Studenci sesja egzaminacyjna będzie zupełnie inna niż wszystkie dotychczasowe. Odbędzie się po raz pierwszy zdalnie i dlatego Politechnika Łódzka przygotowała dla Was broszurę zawierającą wszystkie ważne informacje oraz obowiązujące terminy.

więcej

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Obecnie trwają prace na tym, aby w ramach wydruku z portalu absolwenci.pl generowało się samo oświadczenie.

2020-06-01


Dotyczy badań lekarskich.

Uwaga studenci, badania lekarskie będzie trzeba wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania obecnego stanu!

Skierowania wystawione w marcu nie tracą ważności.

2020-06-01


Dotyczy legitymacji studenckich.

Legitymacje studenckie są ważne do 60 dni po odwołaniu stanu epidemicznego – bez konieczności ich przedłużania!

Studenci nieposiadający legitymacji mogą zgłaszać się do Dziekanatu po stosowne zaświadczenia studenckie.

2020-05-28


Dotyczy formy i terminu egzaminów dyplomowych.

Z uwagi na pojawiające się pytania dot. formy i terminu egzaminów dyplomowych, proszę w zakresie ustalania nowych dat obron kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.

Egzaminy odbywają się już w formie tradycyjnej, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

2020-05-28


Wytyczne dotyczące zasad organizacji praktyk przewidzianych programem studiów – sem. letni 2019/2020.

więcej

2020-05-15

Godziny pracy dziekanatu Wydziału Mechanicznego .

wtorek, środa i czwartek w godzinach : 11.00-13.00,

Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

W sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową odpowiednio:
 • Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II
  Agnieszka Olechowska e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

 • Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie
  mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

 • Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
  Beata Pańczak e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne
  Urszula Kaszubska e-mail: urszula.kaszubska@p.lodz.pl

 • Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne
  mgr Gabriela Stasiak e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

 • Sprawy naukowe, programy Erasmus+
  mgr Monika Kartasińska , e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl


 • W sprawach technicznych, dotyczących budynków, oraz awarii

  506-455-834


  PoliSocjal -generator listy dokumentów do stypendium socjalnego.

  Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej przygotował dla Studentów coś, co ma na celu ułatwienie procesu składania wniosków o stypendium socjalne! Przedstawiamy Państwu PoliSocjal , czyli generator listy dokumentów do stypendium socjalnego! ️ Posługując się nim, otrzymacie spersonalizowaną listę potrzebnych dokumentów do stypendium.


  więcej

  UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

  Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

   

  Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

  Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

  Dziekan Wydziału Mechanicznego

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

  STYPENDIA-KONTA BANKOWE

  Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

   

  STUDENCIE,

  NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

  WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

  Studencie

  Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

  p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA