WYDZIAŁ MECHANICZNY

RADY I KOMISJE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

A+ / A-

Dziekan Wydziału Mechanicznego informuje, że na Wydziale Mechanicznym funkcjonują następujące rady i komisje :Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa
 1. Kierownik dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. uczelni,

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, (W4)

  Członkowie :


  prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, (W4),

  prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych, (W4),

  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek,

  prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki (W4)

  prof. dr hab. inż. Piotr Kula,

  prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski,

  dr hab. inż. Dawid Stawski, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Piotr Kulpiński, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Anna Sobczyk Guzenda,

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
 1. Kierownik : prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,

  Członkowie :

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski,

  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,

  prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski,

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski,

  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,

  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. uczelni,

  dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Radosław Mania prof. uczelni,

  dr hab. inż. Damian Obidowski prof. uczelni,

  dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, (CPP),

  dr hab. inż. Bogdan Warda,
Rada ds. Nadawania stopni i tytułów w dyscyplinach Inżynieria Mechaniczna, Inżynieria Materiałowa
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski,

 2. Z-ca Przewodniczącego : prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, (W4),
                                             
 3. Członkowie: - prof. dr hab. inż. Barbara Błażejczyk -Okolewska,
 4. prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych,(W4),
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,
 6. prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,
 7. prof. dr hab. inż. Leszek Klimek,
 8. prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki, (W4),
 9. dr hab. inż. Radosław Mania prof. uczelni,
 10. prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski,
 11. prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski,
 12. prof. dr hab. inż. Bogdan Walkowiak,

 13. Na podstawie uchwały nr 120/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Rad do spraw Stopni Naukowych na pierwszą kadencję

 14.  

Kolegium Dziekańskie
 1. Przewodniczący: Dziekan Wydziału - prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,
 2. Kierownik Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna oraz Kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji (K-12)

 3. Członkowie:
 4. Prodziekan ds. Rozwoju, Kierownik Dyscypliny Inżynieria Materiałowa oraz Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej (I-11) - dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. uczelni,
 5.  
 6. Prodziekan ds. Studenckich - dr Bartłomiej Zagrodny,
 7.  
 8. Prodziekan ds. Kształcenia - dr inż. Małgorzata Sikora prof. uczelni,
 9.  
 10.  
 11. Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych (I-12) - prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,
 12.  
 13. Dyrektor Instytutu Obrabiarek i TBM (I-13) - dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni,
 14.  
 15. Kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki (K-11) - prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,
 16.  
 17. Kierownik Katedry Dynamiki Maszyn (K-13)- prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,
 18.  
 19. Kierownik Katedry Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji (K-14)- prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
 20.  
 21. Kierownik Katedry Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn (K-15)- dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni.
 22.  
Komisja ds. Tytułów Profesorskich i Stopni Doktora Habilitowanego
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,


 2. Członkowie:
 3. prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman,
 4. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,
 5. prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski,
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski,
 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki,
 8. prof. dr hab. inż. Piotr Kula,
 9. prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski,

 10. Na okres do 30 czerwca 2020r.
 11.  

Komisja Nagród i Odznaczeń
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk prof. uczelni,

 2. Sekretarz: Mariola Karolczak,

 3. Członkowie:
 4. prof. dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska,
 5. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
 6. dr hab. inż. Adam Papierski,
 7. dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. uczelni.


Komisja Likwidacyjna
 1. Przewodniczący : dr hab. inż. Andrzej Kosucki


 2. Członkowie :
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  dr hab. inż. Konrad Dybowski prof uczelni,


Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów i Stopni Naukowych
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,

 2. Członkowie:
  prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki– Lipman

  prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

  dr hab. inż. Artur Gutkowski, prof. uczelni,

 3. dr hab. inż. Jerzy Mrozowski

 4. dr hab. inż. Andrzej Kosucki

 5. dr hab. inż. Jacek GrabarczykRada kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,

  Członkowie:
 2. dr hab. inż. Radosław Mania, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni,
  dr inż. Grzegorz Mitukiewicz,
  dr inż. Anna Jach,
  dr inż. Wojciech Stachurski,
  dr inż. Jacek Świniarski,

  Studentka - Aleksandra Barylska.

  Koordynator wymiany międzynarodowej:
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik dla kierunków ME i AME, 
  dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ dla kierunku MiBM

Rada kierunku Automatyka i Robotyka
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski,

  Członkowie:
  prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz (W2),
  dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. uczelni (W2),
  dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. uczelni (W2),
  dr inż. Agnieszka Kobierska,

  Student - Sandra Zarychta,
  Studentka - Natalia Walczak (W2),

  Koordynator wymiany międzynarodowej - dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. uczelni.

Rada kierunku Inżynieria Materiałowa
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni,


  Członkowie:
  dr hab. inż. Maciej Kozicki, prof. uczelni, (W4),
  dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Konrad Dybowski,
  dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk,
  dr hab. inż. Anna Sobczyk-Guzenda,

  dr inż. Michał Puchalski (W4),
  Studentka - Karolina Betlińska,

  Koordynator wymiany międzynarodowej - dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni.
Rada kierunku Energetyka
 1. Przewodniczący: dr hab inż. Aleksander Olczyk


  Członkowie :
  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski (W2),
  dr hab. inż. Paweł Rózga (W2),
  dr inż. Janusz Buchta (W2),
  dr inż. Krzysztof Sobczak,
  dr inż. Tomasz Wajman,

  Student – Damian Kądrowski,

  Koordynator wymiany międzynarodowej - dr inż. Krzysztof Sobczak.Komisja ds. Przyznawania stypendium Ministra
 1. Przewodniczący: dr Bartłomiej Zagrodny, Prodziekan ds. Studenckich


  Z-ca Przewodniczącego: dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni,

  Członkowie:
  dr inż. Mariusz Steglińśki,
  dr inż. Grzegorz Bechciński,
  dr inż. Agnieszka Chudzik,
  Monika Jagodzińska, przedstawiciel studentów.

  Na podstawie Komunikatu Prorektora ds. Studenckich z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów na rok akademicki 2019/2020 i sposobu ich opiniowania.
Wydziałowa Podkomisja stypendialna dla studentów
 1. w składzie:
  Urszula Kaszubska,
  mgr Gabriela Stasiak,
  dr inż. Anna Jach,
  dr inż. Mariusz Urbaniak,

  Aleksandra Barylska,
  Paweł Bystrzejewski,
  Weronika Dąbrowicz,
  Michał Plaskiewicz,
  Aleksandra Sroczyńska,
  Agata Szymczyk


  Działająca w ramach Komisji stypendialnej dla studentów na podstawie Zarządzenia Rektora nr 44/2019 z dnia 10 września 2019r. w sprawie powoływania komisji stypendialnych oraz odwoławczych komisji stypendialnych dla doktorantów oraz studentów w kadencji 2016-2020.

Wydziałowa Podkomisja stypendialna dla doktorantów
 1. w składzie:
  dr hab. inż. Andrzej Kosucki,
  mgr Gabriela Stasiak,

  mgr inż. Filip Grapow,
  mgr inż. Andrzej Jaeschke,
  mgr inż. Jarosław Jaworski,
  mgr inż. Mariusz Stajud.


 2.  

Komisje dydaktyczne:

Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Produkcji

 1. Przewodniczący:prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,

  Sekretarz: dr inż. Rafał Kaczorowski,

  Członkowie:
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Władysław Władysiak, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Bogusław Pisarek,
  dr hab. inż. Cezary Rapiejko,
  dr inż. Ryszard Dębkowski,
  dr inż. Tomasz Szymczak,
  dr inż. Robert Święcik,
  przedstawiciel WRS


Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Kosmiczna
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni,

  Sekretarz: - dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni,


 2. Członkowie:
 3. dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Grzegorz Granosik, (W-2),
  prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka, (W-3),
  dr inż. Radosław Wach, (W-3),
  dr inż. Rafał Ledzion, (W-7),
  dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni (W-7)
  dr inż. Marcin Makówka,
  przedstawiciel WRS

Komisje Egzaminu Dyplomowego

Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Radosław Mania, prof. uczelni,
  Sekretarz: dr inż. Łukasz Borkowski,
  Sekretarz: dr Robert Święcik,

  Kierunku Mechanika i budowa maszyn IFE
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik.
Kierunku Automatyka i Robotyka
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski,

  Sekretarz: dr inż. Piotr Zawiasa,Kierunku Inżynieria Materiałowa
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Kula

  Sekretarz: dr inż. Małgorzata Czerniak-Reczulska,Kierunku Energetyka
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Aleksander Olczyk, prof. uczelni,

  Sekretarz: dr inż. Piotr Jasiński,Kierunku Mechatronika
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

  Sekretarz: dr inż. Bartosz Stańczyk,Kierunku Transport
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni,

  Sekretarz: dr inż. Stanisław Skawiński,Kierunku Inżynieria Produkcji
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,

  Sekretarz: dr inż. Tomasz Szymczak.Kierunku Inżynieria Kosmiczna
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni,

  Sekretarz: dr inż. Anna Karczemska
  Sekretarz: dr inż. Radosław WachPodkomisja ds. Rekrutacji na kierunki studiów: Advanced Mechanical Engineering, Automatyka i Robotyka, Energetyka, Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechanical Engineering
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof. uczelni,

 2. Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Małgorzata Sikora prof. uczelni,

  Członkowie:
  dr inż. Zbigniew Cebulski,
  dr hab. inż. Aleksander Olczyk, prof. uczelni,
  dr inż. Jacek Świniarski,
  dr inż. Błażej Witkowski.

 3. Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji w roku akademickim 2019/2020.
Komisja ds. Praktyk Studenckich
 1. Przewodniczący: dr inż. Ryszard Dębkowski,

  Członkowie: dr inż. Radomir Atraszkiewicz,
  dr inż. Zbigniew Cebulski,
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak,
  dr inż. Jan Grudziecki,
  dr inż. Dariusz Grzelczyk,
  dr inż. Agnieszka Kobierska,
  mgr inż. Andrzej Michalak,
  dr inż. Stanisław Skawiński,
  dr inż. Mariusz Steglińśki,
  dr inż. Robert Święcik,
  dr Tomasz WajmanData wpisu: 2020-03-13