WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2020-11-10

Ostateczny termin złożenia ślubowania

zostaje przesunięty na dzień 23.11.2020r. Po tym terminie osoby, które nie złożą ślubowania będą wykreślone z listy studentów.

Ostateczny termin złożenia orzeczenia lekarskiego

badań wstępnych zostaje przesunięty na dzień 31.01.2021r."

2020-11-10

Nieaktualne badania lekarskie !

Osoby, które mają nieaktualne badania lub ich termin kończy się w najbliższym czasie proszone są o indywidualny kontakt z dziekanatem.

2020-11-09

Decyzje stypendialne.

Decyzje dotyczące wszystkich form stypendiów dla studentów i doktorantów będą wysyłane listownie pocztą.

2020-10-27

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, dyżury do odwołania odbywają się zdalnie z wykorzystaniem MsTeams i Skype'a.

2020-10-16

Drodzy Studenci !!! od 19 października 2020 roku zachęcamy do kontaktu z

DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-10-12

Wnioski stypendialne

Wszystkie wnioski: 

- o stypendia socjalne studenci składają osobiście zgodnie z harmonogramem przyjęć na Wydziale - tylko kompletne wnioski. 

 - o stypendia rektora studenci składają osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania.

WNIOSKÓW NIE MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE!!! 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

Harmonogram przyjęć wniosków

2020-10-09

Od dnia 12 października br. w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego będzie obowiązywało kwarantannowanie dokumentów składanych przez studentów.

Rozpatrywanie dostarczonych dokumentów rozpocznie się po upływie 48 godzin. Zalecamy przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej (dobrej jakości skanów lub zdjęć) pocztą e-mail, lub tradycyjną przesyłką pocztową. Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres dziekanatu.

2020-10-06

Studenci, których legitymacje tracą ważność 29 listopada br.

 

Studenci, których legitymacje tracą ważność 29 listopada br. 

(Zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, dot. m.in. przedłużenia ważności legitymacji studenckich i doktoranckich do dnia 29.11.2020 r.), proszeni są o cierpliwość i stawianie się po hologram przedłużający ważność legitymacji od dnia 23 listopada 2020 r. 

 

 Warunkiem przedłużenia ELS jest posiadanie ważnych badań lekarskich. 

 Podstawa prawna: 

1. Art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wprowadzony art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911).

2020-09-28

Wnioski o stypendia

Przypominamy, że od tego roku akademickiego studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu. Wszystkie formularze muszą posiadać kod kreskowy.

2020-09-28

Odbiór legitymacji dla studentów przyjętych w marcu 2020!

Zapraszam po odbiór legitymacji studenckich osoby, które rozpoczęły naukę w marcu 2020 roku, jednak w związku z pandemią nie mogły odebrać legitymacji!

Od teraz legitymacje wydawane będą w pokoju nr 7 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00. Przy odbiorze konieczne jest potwierdzenie posiadania ważnych badań lekarskich (oryginał), certyfikat posiadania ubezpieczenia OC+NNW oraz potwierdzenie opłaty za legitymację (22 zł).

Osoby posiadające legitymację ze studiów I stopnia, muszą przy odbiorze nowego dokumentu rozliczyć się ze starej legitymacji! Proszę pamiętać o wykonaniu kopii badań lekarskich na własny użytek (będą potrzebne np. w czasie praktyk).

2020-09-25

Uwaga studenci!

Sprawy związane z legitymacjami, praktykami, badaniami lekarskimi, składaniem wniosków o uznanie dodatkowych osiągnięć w suplemencie czy wystawianiem zaświadczeń o ukończeniu studiów (absolwenci) załatwiane będą w pokoju 7 (parter), tel. (42) 631 – 27 - 00.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prorektora dotyczący określenia dodatkowych warunków rejestracji, oraz Komunikat w sprawie obowiązkowych przedmiotów spoza programu studiów.

więcej

2020-09-17

Dodatkowe warunki zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów IFE.

więcej

2020-09-17

Dodatkowe warunki zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Wydziału Mechanicznego

więcej

2020-08-31

Dotyczy legitymacji studenckich.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Aktualne Rozporządzenie MNISW utrzymuje ograniczenia funkcjonowania uczelni do 30 września br.

Obecnie, nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. Legitymacje będą mogły być przedłużane w terminie późniejszym, po dokonaniu rejestracji."

Legitymacje dla 1 roku będą normalnie wydawane.

2020-08-26

Zmiany w Zarządzeniu Rektora PŁ w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

więcej

2020-07-21

Zaktualizowana lista placówek przeprowadzających badania lekarskie.

 

więcej

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Obecnie trwają prace na tym, aby w ramach wydruku z portalu absolwenci.pl generowało się samo oświadczenie.

2020-06-01


Dotyczy badań lekarskich.

Uwaga studenci, badania lekarskie będzie trzeba wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania obecnego stanu!

Skierowania wystawione w marcu nie tracą ważności.

2020-06-01


Dotyczy legitymacji studenckich.

Legitymacje studenckie są ważne do 60 dni po odwołaniu stanu epidemicznego – bez konieczności ich przedłużania!

Studenci nieposiadający legitymacji mogą zgłaszać się do Dziekanatu po stosowne zaświadczenia studenckie.

2020-05-28


Dotyczy formy i terminu egzaminów dyplomowych.

Z uwagi na pojawiające się pytania dot. formy i terminu egzaminów dyplomowych, proszę w zakresie ustalania nowych dat obron kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.

Egzaminy odbywają się już w formie tradycyjnej, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

PoliSocjal -generator listy dokumentów do stypendium socjalnego.

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej przygotował dla Studentów coś, co ma na celu ułatwienie procesu składania wniosków o stypendium socjalne! Przedstawiamy Państwu PoliSocjal , czyli generator listy dokumentów do stypendium socjalnego! ️ Posługując się nim, otrzymacie spersonalizowaną listę potrzebnych dokumentów do stypendium.


więcej

UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA